GGZ Instellingen

Contracteerbeleid 2018

DSW Zorgverzekeraar (DSW) en a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) contracteren vanaf 2018 namens elkaar bij GGZ instellingen.

Met alle zorgaanbieders die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ sectie III en die aangeven te voldoen aan onze randvoorwaarden sluiten DSW en a.s.r. graag een overeenkomst. De randvoorwaarden die wij hebben opgenomen zijn een selectie uit de geldende wet- en regelgeving waarvan wij vinden dat deze extra aandacht behoeven.

Wet- en Regelgeving

De Zorgaanbieder verklaart op de hoogte te zijn van c.q. zich te conformeren aan:

 • de relevante wet- en regelgeving van de NZa;
 • de Zorgverzekeringswet;
 • het Besluit zorgaanspraken met als toezichthouder Zorg Instituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen);
 • alle overige relevante wet- en regelgeving.

Behandelcriteria

De Zorgaanbieder verklaart dat:

 • hij handelt conform de beschikbare (multidisciplinaire) richtlijnen en dat hij voor die stoornissen waarvoor nog geen multidisciplinaire richtlijnen beschikbaar zijn, handelt conform de stand van de praktijk;
 • hij van stoornissen die hij behandelt zorgprogramma's/zorgpaden/protocollen heeft ontwikkeld op basis van beschikbare multidisciplinaire richtlijnen en voor die stoornissen waarbij de stand van de wetenschap als maatstaf ontbreekt, zijn de zorgprogramma's/zorgpaden/protocollen gebaseerd op hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoord en adequaat.

Fraude

De Zorgaanbieder verklaart dat hij zich inspant om:

 • adequate maatregelen te treffen jegens medewerkers die zijn veroordeeld wegens fraude, die gerelateerd is aan de uitoefening van het beroep;
 • adequate maatregelen te treffen jegens medewerkers die een schorsing hebben door het medisch tuchtcollege, verband houdend met misdragingen jegens patiënten.

Contractmodule

Onze contractering van 2018 voor de curatieve GGZ verloopt - uitsluitend - via onze online contractmodule. Via deze module kunt u digitaal een contract bij ons aanvragen. Voordat u via deze module een contract bij ons aanvraagt, verzoeken wij u ons contracteerbeleid te raadplegen. Ondanks dat de deadline van 8 oktober 2017 reeds is verstreken, willen wij u graag de mogelijkheid bieden om alsnog een contract bij ons aan te vragen. Hiervoor dient u zo snel mogelijk onze digitale contractmodule te doorlopen.

De contractmodule is opengesteld voor alle aanbieders die hierover per e-mail een bericht hebben ontvangen. Wanneer u een nieuwe aanbieder bent voor DSW Zorgverzekeraar en een contract wenst af te sluiten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via contractering.ggz@dsw.nl. Als u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat als zodanig is geregistreerd in het register van het Zorginstituut en u voldoet aan de door ons vastgestelde randvoorwaarden (o.a. voldoen aan wet- en regelgeving en het werken met zorgprogramma's), dan kunnen wij u toegang verlenen tot onze contractmodule.

Voor het inloggen in de contractmodule is het van belang dat uw persoonlijke VECOZO certificaat gekoppeld is aan de AGB code van de instelling waarvoor u een contract aan wilt vragen.

Kwaliteit

Onze visie op de kwaliteit van de GGZ ziet er als volgt uit:

 • De kwaliteit van de zorg wordt door de professionals bepaald.
 • Wij zien in de eerste plaats een rol voor ons weggelegd om ‘malpractice’ uit te sluiten.
 • In ons contract hebben wij ten aanzien van kwaliteit een aantal indicatoren opgenomen, gestoeld op eisen die de beroepsgroepen zelf stellen.
 • Wij contracteren niet selectief, om keuzevrijheid voor de verzekerde te garanderen.
 • In het kader van gepast gebruik van zorg dient een verzekerde zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als noodzakelijk geholpen te worden.

Doelmatigheid

Integraal contracteerbeleid

Voor de contractering 2018 hanteren DSW Zorgverzekeraar (DSW) en a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) een integrale systematiek, waarbij één contract wordt afgesloten voor zowel GB-GGZ, S-GGZ als L-GGZ. De L-GGZ valt niet onder het af te spreken omzetplafond en/of af te spreken omzet per patiënt. Bij voorkeur wordt alle zorg gedeclareerd op één AGB-code.

Type afspraak

DSW en a.s.r. hanteren twee type afspraken voor de GGZ-instellingen, waarbij het onderscheid wordt gemaakt op basis van de over het schadejaar 2015 uitbetaalde declaraties:

 • De prijsafspraken: Voor deze groep GGZ-instellingen is over het schadejaar 2015 minder dan € 500.000 door DSW respectievelijk minder dan € 300.000 door a.s.r. uitbetaald;
 • De omzetafspraken: Voor deze groep GGZ-instellingen is over het schadejaar 2015 meer dan € 500.000 door DSW respectievelijk meer dan € 300.000 door a.s.r. uitbetaald.

Prijsafspraken

Bij deze groep GGZ-instellingen willen DSW en a.s.r. een tarief voor de S-GGZ overeenkomen dat is gebaseerd op onze tariefbepalende criteria. De tariefbepalende criteria hebben onder andere betrekking op het aandeel regiebehandelaren binnen de organisatie, het aanleveren en gebruik van effectmetingen, de toepassing van zorgprogramma's, substitutie naar GB-GGZ en het afbouwen van klinische capaciteit. Voor de GB-GGZ gaan wij uit van een vast tarief. Om in het kader van doelmatigheid ‘vinger aan de pols’ te houden willen wij bij deze groep naast de tarieven ook een generiek (ruim) omzetplafond afspreken dat gebaseerd is op de reeds uitbetaalde declaraties over het schadejaar 2015.

Omzetafspraken

Bij deze groep GGZ-instellingen gaan DSW en a.s.r. in onderhandeling over het omzetplafond, over de gemiddelde omzet per patiënt en over de tarieven.

Innovaties

DSW Zorgverzekeraar vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Tijdspad / fases zorgcontractering

Onderstaand overzicht bevat een samenvatting van de planning zorgcontractering curatieve GGZ 2018, waarin staat opgenomen wanneer wij wat van u verwachten, en wanneer u wat van ons mag verwachten ten aanzien van de contractering 2018.

Wat Wie Wanneer
Aanschrijven zorgaanbieders inzake contractering 2018 DSW en a.s.r. Medio mei 2017
Informatiebijeenkomsten inzake contracteerbeleid cGGZ 2018 DSW, ook namens a.s.r Juni 2017
Aanvragen contract via contractmodule GGZ Zorgaanbieder Augustus - oktober 2017
Face to face onderhandelingen met zorgaanbieders met een omzet >€500.000, wordt voorafgegaan door invullen van een format, waarvoor de zorgaanbieder minimaal 4 weken de tijd krijgt. DSW en a.s.r., Zorgaanbieder Augustus - oktober 2017
Indien voldaan aan randvoorwaarden, versturen contracten DSW en a.s.r. September - oktober 2017
Contract ondertekenen en digitaal retourneren Zorgaanbieder Z.s.m. na ontvangst van het contract, maar uiterlijk 1 november 2017
Publicatie website gecontracteerde aanbieders DSW en a.s.r. 12 november 2017

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procedure overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 24 22 600 of overeenkomsten@dsw.nl
Inhoud overeenkomst, Beleid en contractering Afdeling relatiebeheer contractering.ggz@dsw.nl
Declaraties Afdeling Declaraties 010 24 66 495 of info@dsw.nl
Declaraties a.s.r. Afdeling claimcontrol zorg.claimcontrol@asr.nl