GGZ Vrijgevestigden

Contracteerbeleid 2018

Voor 2018 zal DSW Zorgverzekeraar samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg contracteren. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan

DSW contracteert curatieve GGZ-vrijgevestigden mede namens a.s.r. voor 2018

Met alle zorgaanbieders die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ sectie II en die aangeven te voldoen aan onze randvoorwaarden, sluiten DSW Zorgverzekeraar (DSW) en a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) graag een overeenkomst. De randvoorwaarden die wij hebben opgenomen zijn een selectie uit de geldende wet- en regelgeving waarvan wij vinden dat deze extra aandacht behoeven. Verder dient de vrijgevestigd zorgaanbieder te zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK).

Contractaanvraag

Onze contractering van 2018 voor de curatieve GGZ verloopt - uitsluitend - via onze online contractmodule. Via deze module kunt u digitaal een contract bij ons aanvragen. Ondanks dat de deadline van 8 oktober 2017 reeds is verstreken, willen wij u graag de mogelijkheid bieden om alsnog een contract bij ons aan te vragen. Hiervoor dient u zo snel mogelijk onze digitale contractmodule te doorlopen.

De contractmodule is opengesteld voor alle aanbieders die hierover per e-mail bericht hebben ontvangen. Wanneer u een nieuwe aanbieder bent voor DSW Zorgverzekeraar en een contract wenst af te sluiten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via contractering.ggz@dsw.nl. Als u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat als zodanig is geregistreerd in het register van het Zorginstituut en u voldoet aan de door ons vastgestelde randvoorwaarden (o.a. voldoen aan wet- en regelgeving en het werken met zorgprogramma's), dan kunnen wij u toegang verlenen tot onze contractmodule.

Voor het inloggen in de contractmodule is het van belang dat uw persoonlijke VECOZO certificaat gekoppeld is aan de AGB code van de praktijk waarvoor u een contract aan wilt vragen.

Kwaliteit

Onze visie op de kwaliteit van de GGZ ziet er als volgt uit:

  • De kwaliteit van de zorg wordt door de professionals bepaald.
  • Wij zien in de eerste plaats een rol voor ons weggelegd om ‘malpractice’ uit te sluiten.
  • In ons contract hebben wij ten aanzien van kwaliteit een aantal indicatoren opgenomen, gestoeld op eisen die de beroepsgroepen zelf stellen.
  • Wij contracteren niet selectief, om keuzevrijheid voor de verzekerde te garanderen.
  • In het kader van gepast gebruik van zorg dient een verzekerde zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als noodzakelijk geholpen te worden.

Doelmatigheid

Type afspraak

DSW en a.s.r. spreken met vrijgevestigden tarieven af voor DBC’s tot 6.000 minuten en/of producten Generalistische Basis GGZ. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het feit of u in de behandelingen gebruik maakt van ondersteunend personeel. Wij nemen naast de tarieven geen omzetplafond op in de overeenkomst. Bij de contractaanvraag kunt u aangeven of u een gecombineerd contract aanvraagt voor S-GGZ en GB-GGZ of een contract voor één van beide zorgsoorten.

Innovaties

DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Tijdspad / fases zorgcontractering

Onderstaand overzicht bevat een samenvatting van de planning zorgcontractering curatieve GGZ 2018, waarin staat opgenomen wanneer wij wat van u verwachten, en wanneer u wat van ons mag verwachten ten aanzien van de contractering 2018.

Wat Wie Wanneer
Aanschrijven zorgaanbieders inzake contractering 2018 DSW, ook namens a.s.r. Medio mei 2017
Informatiebijeenkomsten inzake contracteerbeleid cGGZ 2018 DSW, ook namens a.s.r Juni 2017
Aanvragen contract via contractmodule GGZ Zorgaanbieder Augustus - oktober 2017
Indien voldaan aan randvoorwaarden, versturen contracten DSW en a.s.r. September – oktober 2017
Contract ondertekenen en digitaal retourneren Zorgaanbieder Z.s.m. na ontvangst van het contract, maar uiterlijk 1 november 2017
Publicatie website gecontracteerde aanbieders DSW, ook namens a.s.r. 12 november 2017

Bereikbaarheid

Vragen over Wie Contactgegevens
Procedure overeenkomst Afdeling Overeenkomsten 010 24 22 600 of overeenkomsten@dsw.nl
Aanmelden contractering nieuwe praktijken Afdeling Overeenkomsten overeenkomsten@dsw.nl
Inhoud overeenkomst, beleid en contractering Afdeling relatiebeheer contractering.ggz@dsw.nl
Declaraties DSW Afdeling Declaraties 010 2466 495 of info@dsw.nl
MijnZorgverlener
Ga naar de beveiligde omgeving voor zorgverleners. Hierop vindt u o.a. overeenkomsten & declaraties.