2019 vrijgevestigden

Contracteerbeleid curatieve GGZ 2019 – Vrijgevestigden

DSW Zorgverzekeraar contracteert zorg samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.). We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaat. De contractering van curatieve GGZ (GB-GGZ en S-GGZ) bij vrijgevestigde praktijken wordt uitgevoerd door DSW, mede namens a.s.r. Nieuw in 2019 is dat wij vrijgevestigden een tweejarig contract (2019-2020) zullen aanbieden. Dit reduceert administratieve lasten en geeft zorgaanbieders voor twee jaar zekerheid.

Voorwaarden

Met alle zorgaanbieders die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ sectie II en die aangeven te voldoen aan onze randvoorwaarden sluiten wij graag een overeenkomst. De randvoorwaarden die wij hebben opgenomen zijn een selectie uit de geldende wet- en regelgeving waarvan wij vinden dat deze extra aandacht behoeven. Verder dient de vrijgevestigd zorgaanbieder te zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK).

Kwaliteit

Onze visie op de kwaliteit van de GGZ ziet er als volgt uit:

  • De kwaliteit van de zorg wordt door de professionals bepaald.
  • Wij zien in de eerste plaats een rol voor ons weggelegd om ‘malpractice’ uit te sluiten.
  • In ons contract hebben wij ten aanzien van kwaliteit een aantal indicatoren opgenomen, gestoeld op eisen die de beroepsgroepen zelf stellen.
  • Wij contracteren niet selectief, om keuzevrijheid voor de verzekerde te garanderen.
  • In het kader van gepast gebruik van zorg dient een verzekerde zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als noodzakelijk geholpen te worden.

 

Doelmatigheid

Integraal contracteerbeleid
Voor de contractering 2019 en 2020 hanteren wij een integrale systematiek, waarbij één contract wordt afgesloten voor zowel GB-GGZ als S-GGZ. Bij de contractaanvraag kunt u aangeven of u een gecombineerd contract aanvraagt voor GB-GGZ en S-GGZ of een contract voor één van beide zorgsoorten. Indien u kiest voor een gecombineerd contract ontvangt u van ons dus slechts één overeenkomst.

Type afspraak
Wij spreken met vrijgevestigden tarieven af voor DBC’s tot 6.000 minuten en/of producten Generalistische Basis GGZ. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het feit of u in de behandelingen gebruik maakt van ondersteunend personeel. Wij nemen naast de tarieven geen omzetplafond op in de overeenkomst.

Innovaties

DSWvindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of de innovaties vallen binnen de Zvw en of de innovaties uiteindelijk insteken op verbetering van de zorg.

Tijdspad / fases zorgcontractering

Onderstaand overzicht bevat een samenvatting van de planning zorgcontractering curatieve GGZ 2019-2020, waarin staat opgenomen wanneer wij wat van u verwachten, en wanneer u wat van ons mag verwachten ten aanzien van de contractering 2018.

Wie Wat Wanneer
Informatiebijeenkomsten inzake contracteerbeleid cGGZ 2019-2020. DSW en a.s.r.  6 september 2018 te Schiedam
13 september 2018 te Amsterdam
Aanvragen contract via contractmodule GGZ DSW, ook namens a.s.r 16 augustus - oktober 2018
 Publicatie website gecontracteerde aanbieders DSW en a.s.r. 12 novemer 2018

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.