DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

2020 instellingen

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van GGZ

Nieuws en mededelingen

DSW contracteert niet meer namens a.s.r.

DSW contracteert de zorg vanaf 2020 niet meer mede namens a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) bij GGZ instellingen. GGZ instellingen kunnen een contract rechtstreeks bij a.s.r. aanvragen.


Contracteerbeleid curatieve GGZ 2020

DSW vindt dat kwaliteit alleen bepaald kan worden door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en in de praktijk gelden.
 • De zorg moet doelmatig zijn en is gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap
 • De zorgaanbieder moet zich blijven ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenenen, bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wat Wie Wanneer
Uitnodiging start contractering 2020 DSW/Zorgaanbieder Augustus 2019
Informatieavond instellingen DSW September 2019
Aanvragen overeenkomst via contractmodule GGZ Zorgaanbieder September - oktober 2019
Onderhandelingen met zorgaanbieders met een omzet >€500.000 DSW/Zorgaanbieder Augustus - oktober 2019
Wanneer voldaan aan randvoorwaarden, versturen overeenkomsten  DSW September - oktober 2019
Na het versturen van het contract heeft u 4 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4 weken
Overeenkomst ondertekenen en retourneren Zorgaanbieder z.s.m na ontvangst van de overeenkomst
 Publicatie website gecontracteerde aanbieders DSW 12 november 2019

Innovatie in de zorg is belangrijk. Wat er vernieuwd en daarmee verbeterd moet worden, kan het beste bepaald worden door de beroepsgroep. We vinden daarom ook dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar kijken of de voorgestelde vernieuwingen binnen de Zorgverzekeringswet vallen en of het idee inderdaad leidt tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatievoorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.ggz@dsw.nl. Geef daarbij kort aan wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Wij bieden instellingen met een prijsafspraak (omzet bij DSW <€ 500.000) een tweejarige overeenkomst voor 2020/2021 aan. DSW vermindert hiermee de administratieve last voor deze instellingen. De aanpak van wachttijden is toegevoegd als tariefbepalend criterium.

DSW en a.s.r. contracteren vanaf 2020 niet meer gezamenlijk. In 2019 was dat voor een aantal zorgaanbieders nog wel het geval.

Het contracteerbeleid 2019 vindt u hier.


Overeenkomst met DSW

Wij bieden u een integraal contract aan voor zowel GB-GGZ, S-GGZ als L-GGZ. Bij voorkeur wordt alle zorg gedeclareerd op één AGB-code.

Type afspraak

DSW hanteert twee type afspraken voor de GGZ-instellingen, waarbij het onderscheid wordt gemaakt op basis van de over het schadejaar 2017 uitbetaalde declaraties.

 • De prijsafspraken: minder dan € 500.000 gedeclareerd;
 • De omzetafspraken: meer dan € 500.000 gedeclareerd.

Prijsafspraken

Wij bieden deze groep instellingen een tweejarige overeenkomst voor 2020 en 2021 aan. Wij komen een tariefsniveau voor SGGZ overeen dat is gebaseerd op onze tariefbepalende criteria. De tariefbepalende criteria hebben onder andere betrekking op het aandeel regiebehandelaren binnen de organisatie, het aanleveren en gebruik van effectmetingen, de toepassing van zorgprogramma's, substitutie naar GB-GGZ, aanpak wachttijden en het afbouwen van klinische capaciteit. Deze informatie zal via onze online contractmodule worden opgevraagd. Voor de GB-GGZ gaan wij uit van een vast tarief. Om in het kader van doelmatigheid ‘ de vinger aan de pols’ te houden spreken wij bij deze groep naast de tarieven ook een generiek (ruim) omzetplafond af dat is gebaseerd op de reeds uitbetaalde declaraties over het schadejaar 2017.

Omzetafspraken

Bij deze groep GGZ-instellingen gaan wij in gesprek over onder andere het omzetplafond, over de gemiddelde omzet per patiënt en over de hoogte van de tarieven. De L-GGZ valt niet onder het af te spreken omzetplafond en/of af te spreken omzet per patiënt. De onderhandeling wordt voorafgegaan door het invullen van een format, waarvoor de zorgaanbieder minimaal 4 weken de tijd krijgt.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval de factuur aan de patiënt. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als: "een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde". Meer informatie over de materiële controles kunt u hier vinden.


Vergoeding voor consumenten 2019

Voor informatie over de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

 • Generalistische basis GGZ
 • Gespecialiseerde GGZ

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

MijnZorgverlener

Ga naar de beveiligde omgeving voor zorgverleners. Hierop vindt u o.a. overeenkomsten & declaraties.

Naar boven