DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

2021 Instellingen

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van GGZ

Nieuws en mededelingen

Contracteerproces GGZ instellingen

DSW heeft met GGZ instellingen met een prijsafspraak (indien omzet bij DSW <€ 500.000) een tweejarige overeenkomst gesloten voor 2020 en 2021. Deze instellingen hoeven voor het contract 2021 het contracteerproces dus niet te doorlopen. Wij verstrekken aan de gecontracteerde instellingen de tarieflijst voor 2021 nadat de NZa de maximum tarieven heeft gepubliceerd. De contracttarieven zijn ook te berekenen op basis van de informatie uit addendum 1 van de reeds getekende overeenkomst.


Contracteerbeleid curatieve GGZ 2021

DSW Zorgverzekeraar volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja, in hoeverre - de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgen hebben voor het contracteerbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het contracteerbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daar tijdig over via onze website.

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg moet doelmatig zijn en is gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap
 • De zorgaanbieder moet zich blijven ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.
Wat Wie Wanneer
Uitnodiging start contractering 2021 DSW/Zorgaanbieder Augustus 2020
Informatieavond instellingen DSW September 2020
Aanvragen overeenkomst via contractmodule GGZ Zorgaanbieder September - oktober 2020
Onderhandelingen met zorgaanbieders met een omzet >€500.000 DSW/Zorgaanbieder Augustus - oktober 2020
Wanneer voldaan aan randvoorwaarden, versturen overeenkomsten  DSW September - oktober 2020
Na het versturen van het contract heeft u 4-6 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4-6 weken
 Publicatie website gecontracteerde aanbieders DSW 12 november 2020

Innovatie in de zorg is belangrijk. Wat er vernieuwd en daarmee verbeterd moet worden, wordt voornamelijk bepaald door de beroepsgroep. We vinden daarom ook dat het initiatief voor innovaties vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar kijken of de voorgestelde vernieuwingen onder de verzekerde prestaties van de Zorgverzekeringswet vallen en of het idee inderdaad leidt tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.ggz@dsw.nl. Geef daarbij kort aan wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Inhoudelijke wijzigingen
Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2020. Het contracteerbeleid 2020 vindt u hier.

Vooraankondiging: Nieuwe bekostiging voor de ggz en fz.
Zorgaanbieders, zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars en de overheid werken samen aan een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz): het Zorgprestatiemodel. Deze bekostiging moet in 2022 ingaan en zal gelden voor de generalistische basis ggz (gb-ggz), voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) inclusief jaar 2 en 3 van de langdurige ggz (l-ggz), en voor de fz.

Het zorgprestatiemodel geeft sneller inzicht in zorguitgaven, omdat prestaties zijn gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Dit zorgt er ook voor dat het schadebegrip van zorgverzekeraars en het omzetbegrip van zorgaanbieders beter op elkaar aansluiten. Voor de overgang van trajectbekostiging is het voornemen een ‘harde stop’ toe te passen op alle nog lopende trajecten (dbc’s en zzp’s) op 31-12-2021. Vanaf 1-1-2022 zal de zorg dan gedeclareerd worden in nieuwe zorgprestaties. De regels voor deze hard stop zullen nog worden opgesteld, maar hier zal in de contractering 2021 rekening mee gehouden worden.


Overeenkomst met DSW

Wij bieden u een integraal contract aan voor zowel GB-GGZ, S-GGZ als L-GGZ. Bij voorkeur wordt alle zorg gedeclareerd op één AGB-code.

Type afspraak

DSW hanteert twee type afspraken voor de GGZ-instellingen, waarbij het onderscheid wordt gemaakt op basis van de over het schadejaar 2018 uitbetaalde declaraties.

 • De prijsafspraken: minder dan € 500.000 gedeclareerd;
 • De omzetafspraken: meer dan € 500.000 gedeclareerd.

Prijsafspraken

Vorig jaar hebben wij tweejarige overeenkomsten gesloten met aanbieders die in aanmerking kwamen voor een prijsafspraak. Voor nieuwe aanbieders geldt dat wij deze groep instellingen een eenjarige overeenkomst voor 2021 aanbieden. Wij komen een tariefsniveau voor SGGZ overeen dat is gebaseerd op onze tariefbepalende criteria. De tariefbepalende criteria hebben onder andere betrekking op het aandeel regiebehandelaren binnen de organisatie, het aanleveren en gebruik van effectmetingen, de toepassing van zorgprogramma's, substitutie naar GB-GGZ, aanpak wachttijden en het afbouwen van klinische capaciteit. Deze informatie zal via onze online contractmodule worden opgevraagd. Voor de GB-GGZ gaan wij uit van een vast tarief. Om in het kader van doelmatigheid ‘ de vinger aan de pols’ te houden spreken wij bij deze groep naast de tarieven ook een generiek (ruim) omzetplafond af dat is gebaseerd op de reeds uitbetaalde declaraties over het schadejaar 2018.

Omzetafspraken

Bij deze groep GGZ-instellingen gaan wij in gesprek over onder andere het omzetplafond, over de gemiddelde omzet per patiënt en over de hoogte van de tarieven. De L-GGZ valt niet onder het af te spreken omzetplafond en/of af te spreken omzet per patiënt. De onderhandeling wordt voorafgegaan door het invullen van een format, waarvoor de zorgaanbieder minimaal 4 weken de tijd krijgt.

Wij sluiten een overeenkomst met GGZ-instellingen die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ sectie III en die voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval de factuur aan de patiënt. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als: "een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde". Meer informatie over de materiële controles kunt u hier vinden.


Vergoeding voor consumenten 2020

Voor informatie over de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

 • Generalistische basis GGZ
 • Gespecialiseerde GGZ

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

MijnZorgverlener

Ga naar de beveiligde omgeving voor zorgverleners. Hierop vindt u o.a. overeenkomsten & declaraties.

Naar boven