DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) Volwassenen

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de Gecombineerde leefstijlinterventie.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid Gecombineerde Leefstijlinterventie Volwassenen 2025

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 1 april 2024
Contracteringsgesprekken DSW Zorgverzekeraar juli - september 2024
Versturen contracten DSW Zorgverzekeraar
september 2024
Na het versturen van het contract heeft u 4-6 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4-6 weken
Contractering afronden DSW Zorgverzekeraar
begin november 2024
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 12 november 2024

DSW vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.preventie@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
 • De omvang en de doelgroep.
 • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
 • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
 • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke DSW-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan. We doen dit op basis van de afspraken die in Nederland gemaakt zijn in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0).

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid voor GLI vindt u op de website van ZN

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Het pdf bestand van het contracteerbeleid 2024 is nog niet beschikbaar.

Onder ‘voorwaarden’ zijn de kwalificaties van de zorgaanbieder aangepast. 
In 2025 moet het gaan om een zorgaanbieder die als leefstijlcoach geregistreerd is bij BLCN of een diëtist, oefentherapeut of fysiotherapeut met aantekening leefstijlcoach in het bijbehorende kwaliteitsregister. Voorheen was bepaald dat de zorgaanbieder als leefstijlcoach geregistreerd bij BLCN moest zijn.  


Overeenkomst met DSW

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, komen in principe in aanmerking voor een overeenkomst.

De zorgaanbieder is aangesloten bij een zorggroep of bestaand samenwerkingsverband dat de multidisciplinaire (eerstelijns)zorg organiseert in de regio; De zorgaanbieder is:

 • Een leefstijlcoach geregistreerd bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
 • Een diëtist of oefentherapeut (ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) inclusief de aantekening leefstijlcoach (GLI))
 • Een fysiotherapeut (ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) van het KNGF inclusief aantekening leefstijlcoach (GLI) of in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie inclusief aantekening leefstijlcoach (GLI)).
 • De zorgaanbieder heeft een licentie om het programma aan te bieden;
 • De aangeboden interventie moet door het RIVM ten minste zijn beoordeeld een interventie ‘met eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ (vanaf niveau II), opgenomen zijn in het register ‘Loket Gezond Leven’ van het RIVM en zijn erkend door de erkenningscommissie van Zorgverzekeraars Nederland;
 • Indien een multidisciplinair programma wordt aangeboden, dan bestaat het behandelteam tenminste uit een diëtiste, fysiotherapeut en leefstijlcoach. De zorgaanbieder heeft een structurele samenwerking met het sociaal domein ten aanzien van het sport- en beweegaanbod;
 • Gebruik maken van landelijke en beroepsgroepspecifieke normen, richtlijnen en standaarden;

DSW contracteert de GLI bij voorkeur via zorggroepen of samenwerkingsverbanden. Deze organisaties kunnen o.a. een coördinerende rol spelen, kwaliteit borgen en de afstemming en samenwerking binnen de verschillende domeinen stimuleren en organiseren.

DSW-regio (Westland Schieland Delfland)

DSW contracteert de GLI in de DSW regio via de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). 

Buiten de DSW-regio

Zorggroepen en samenwerkingsverbanden

Buiten de regio biedt DSW zorggroepen of samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om de overeenkomst van de preferente zorgverzekeraar te laten volgen. Wij passen dit volgbeleid toe bij de contractering van GLI Volwassenen omdat de preferente zorgverzekeraar uw regio het beste kent, ook de samenwerking met de gemeenten moet aangaan voor dit onderwerp, en daardoor in staat is goede ketenafspraken te maken. Indien u ervoor kiest om de overeenkomst te laten volgen, kunt u het volgformat aanvragen bij uw preferente zorgverzekeraar, en mailen naar contractering.preventie@dsw.nl.

Individuele aanbieders

Indien in een regio geen zorggroep of samenwerkingsverband actief is die de GLI aanbiedt, en u heeft interesse in een overeenkomst, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar contractering.preventie@dsw.nl.

In het contract maken we afspraken over de tarieven die de zorgaanbieder mag declareren.

Wij gaan graag in gesprek met de zorgaanbieders die werkzaam zijn in de Westland Schieland Delfland (WSD) regio om na te gaan op welke wijze de regionale contractering van de ketenaanpak GLI Volwassenen het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) ondersteunt, en om te bespreken in hoeverre het RIGA onderdeel kan uitmaken van deze contractering.


Declareren van zorgkosten 

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier deAGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van gecombineerde leefstijlinterventie voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven