DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Eerstelijnsverblijf

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor het Eerstelijnsverblijf.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid eerstelijnsverblijf 2025

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 01 april 2024
Voorstel DSW aan gecontracteerde zorgaanbieders DSW Zorgverzekeraar Eind augustus tot eind september 2024
Na het versturen van het contract heeft u vier weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder Reactietermijn van vier weken
Contractering afronden DSW Zorgverzekeraar november 2024
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 12 november 2024

DSW vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.elv@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
 • De omvang en de doelgroep.
 • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
 • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
 • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke DSW-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid voor Eerstelijnsverblijf vindt u op de website van ZN.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Hier vindt u het contracteerbeleid 2024.


Overeenkomst met DSW

DSW Zorgverzekeraar heeft voor 2025 drie speerpunten benoemd voor de ELV.

Beschikbaarheid van zorg naar de toekomst

Het aantal 80-plussers zal de komende twintig jaar verdubbelen, terwijl het aantal professionals in de zorg naar verwachting niet toeneemt. DSW gelooft in oplossingen die buiten de gebaande paden liggen en waarbij de behoefte van de burger centraal staat.

Door in te zetten op gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid van burgers kunnen we ervoor zorgen dat minder mensen een beroep op zorg hoeven te doen, waardoor de zorg beschikbaar blijft wanneer dat nodig is.

DSW zet hier de komende jaren op in door samen te werken met betrokken partijen zoals ziekenhuizen, huisartsen, VVT-organisaties, GGZ-organisaties, organisaties uit de gehandicaptenzorg, welzijnsorganisaties, gemeenten, patiëntenorganisaties en zorgkantoor DSW.

Administratieve lastenverlichting

Om zorgaanbieders zo effectief mogelijk zorg te laten leveren, beperkt DSW de administratieve lasten tot een minimum. Dat betekent dat bestaande zorgaanbieders geen offerte hoeven in te dienen voor de contractering en dat DSW in de basis geen aanvullende informatie opvraagt.

1. Keten ouderenzorg

Het beleid van de overheid is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning door het sociaal netwerk, huisartsen, wijkverpleging, gemeenten, andere zorgaanbieders en professionals is dan noodzakelijk. De ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen is geregeld in diverse wetten, uitgevoerd door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. DSW zet in op ketensamenwerking rondom de verzekerde met als doel efficiënte zorg waarmee de cliënten zo stabiel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, dan wel zorg op de juiste plek kunnen ontvangen wanneer thuis blijven (tijdelijk) niet meer mogelijk is. Wij gaan graag in gesprek met de zorgaanbieders die werkzaam zijn in de WSD regio om na te gaan op welke wijze het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) onderdeel kan uitmaken van de contractering.

2. Doorstroom

In het ELV zien we dat er sprake is van relatief veel doorstroom naar een langdurige opname (Wlz). Het ELV is bedoeld voor de kortdurende opname. DSW wil inzetten op een adequate doorstroom, indien van toepassing, naar een langdurige opname, zodat de ELV-capaciteit beschikbaar blijft voor cliënten die een kortdurende zorgvraag hebben. De ligduur zal hierbij gemonitord worden.

3. Coördinatiepunten

Ook in 2025 is er een aparte prestatie voor de regionale coördinatiepunten voor (tijdelijk) verblijf. De ontwikkeling van de regionale coördinatiefunctie heeft als doel een goede triage van de patiënt en het beter aansluiten van de vraag en aanbod in zorg. De regionale coördinatiepunten zorgen ervoor dat mensen vanuit het ziekenhuis of vanuit huis snel naar een beschikbare plek voor dit tijdelijk verblijf kunnen gaan. Om in aanmerking te komen voor het beoordelen van een volgverzoek voor het coördinatiepunt, vragen wij u de businesscase zoals afgesproken met de preferente zorgverzekeraar te mailen met een volgverzoek naar het volgende emailadres: contractering.elv@dsw.nl. Uiteraard kan er alleen een volgverzoek ingediend worden als de uitvoerder beschikt over een overeenkomst ELV 2025 met DSW.

DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Daarom contracteert DSW “breed”. Dat betekent dat DSW alle zorgaanbieders contracteert die aan de voorwaarden van de beroepsgroep en aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • de zorgaanbieder beschikt over een WTZa-toelating, waaruit blijkt dat de zorgaanbieder minimaal toegelaten is voor de functie verblijf en behandeling;
 • de zorgaanbieder draagt zorg voor een intensieve samenwerking tussen de Specialist oudergeneeskunde(SO) en de huisarts ten behoeve van kwalitatieve zorg aan de cliënt;
 • de indicatie voor ELV wordt gesteld overeenkomstig het afwegingsinstrument ELV, zoals opgesteld door Verenso;
 • de zorgaanbieder deelt de (actuele) ELV-capaciteit met het regionale coördinatiepunt;
 • de zorg is doelmatig en efficiënt (gepast gebruik);
 • de zorg wordt geleverd conform de meest recente behandelkaders van Verenso.

Voor het proces onderscheidt DSW de volgende categorieën zorgaanbieders:

In 2024 gecontracteerde zorgaanbieder Eerstelijnsverblijf:

Deze zorgaanbieder heeft voor 2024 een overeenkomst eerstelijnsverblijf gesloten met DSW. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen. DSW stuurt de zorgaanbieder proactief een overeenkomst eerstelijnsverblijf 2025 toe.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder eerstelijnsverblijf:

Deze zorgaanbieder heeft geen overeenkomst eerstelijnsverblijf 2024 met DSW. Voor DSW is deze zorgaanbieder nieuw. Mocht u als niet-gecontracteerde zorgaanbieder een zorgovereenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe doen door het aanvraagformulier ingevuld retour te sturen naar contractering.elv@dsw.nl.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last. Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Via de website van Vektis kunt u de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. Als u dit nog niet heeft, kunt u een VECOZO-certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. Ook moet u als behandelaar van tevoren toestemming vragen bij opname van een ELV-cliënt. Toestemming vragen kan door middel van een aanvraag per mail naar: elvmedischadvies@dsw.nl. Bij deze aanvraag stuurt u tevens de ELV-indicatie mee die is opgesteld door de (huis-)arts of transferverpleegkundige.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Op de pagina Materiële controle leest u meer over ons controleplan.

Daarnaast is er voor ELV een machtigingsprocedure. Wanneer een verzekerde langer dan 3 maanden in zorg moet blijven, zal er op voorhand verlenging aangevraagd moeten worden door middel van het aanvraagformulier ten behoeve van verlenging.


Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van eerstelijnsverblijf voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

ga naar brochurepagina
Naar boven