DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Hulpmiddelen

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor hulpmiddelenleveranciers.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid hulpmiddelen 2025

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 11 april 2024
Gesprekken met een aantal leveranciers en brancheorganisaties DSW Zorgverzekeraar april-oktober 2024
Versturen overeenkomsten DSW Zorgverzekeraar oktober 2024
Na het versturen van de maatwerkovereenkomst heeft u 4 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder Reactietermijn van 4 weken
Na het versturen van een generieke overeenkomst heeft u 6 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder Reactietermijn van 6 weken
Contractering afronden DSW Zorgverzekeraar 12 november 2024

DSW vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.hulpmiddelen@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
 • De omvang en de doelgroep.
 • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
 • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
 • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke DSW-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid voor Hulpmiddelen vindt u op de website van ZN.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Er zijn voor 2025 geen wijzigingen in het beleid ten opzichte van 2024.

Hier vindt u het contracteerbeleid 2024.


Overeenkomst met DSW

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden belangrijk. Met alle leveranciers die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een overeenkomst afgesloten, als zij dit willen.

Voorwaarde nieuwe leveranciers

 • Voor de meeste gecontracteerde leveranciers is certificering bij SEMH, StAr, ISO, NUVO sectie Kwaliteitsgroep Low Vision of ANKO een onderdeel van de overeenkomst. De eisen voor kwaliteit verschillen per hulpmiddelengroep. Vanwege de grote diversiteit aan hulpmiddelen zijn deze kwaliteitseisen op te vragen bij de afdeling Zorgcontractering Hulpmiddelen.
 • Bij een aantal hulpmiddelengroepen is opgenomen dat er conform (ZN)protocollen, richtlijnen en/of hulpmiddelenkompassen wordt gewerkt.

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle leveranciers die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u als niet-gecontracteerde leverancier een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar contractering.hulpmiddelen@dsw.nl. Wij ontvangen graag uw AGB-code, kopie van eventuele certificering en voor welke hulpmiddelengroep u een overeenkomst wilt ontvangen.

Het aanvragen van een overeenkomst is het gehele jaar mogelijk.

DSW hanteert een breed contracteerbeleid. Voor leveranciers van:

 • orthopedische schoenen
 • therapeutische elastische kousen
 • pro- en orthesen
 • haarwerken
 • audiciens (gedeeltelijk)
 • low vision hulpmiddelen (gedeeltelijk)
 • medische lenzen (gedeeltelijk)
 • mammaprothesen

DSW maakt geen individuele afspraken per leverancier. Voor deze hulpmiddelengroepen biedt DSW een generieke eenjarige of meerjarige overeenkomst aan. DSW heeft per 1 januari 2024 overeenkomsten afgesloten tot 1 januari 2026 voor de volgende hulpmiddelengroepen: orthopedische schoenen, therapeutische elastische kousen, pro- en orthesen en audiciens. Wij gebruiken input vanuit het werkveld (o.a. brancheorganisaties) om de marktontwikkelingen te bespreken en de inhoud van de overeenkomst te bepalen.

U kunt het gehele jaar een overeenkomst aanvragen. Alle overeenkomsten die later dan 1 januari 2024 worden afgesloten hebben dezelfde einddatum. Wanneer uw overeenkomst afloopt, bieden wij u een nieuwe overeenkomst aan. Wanneer u een overeenkomst met ons wilt afsluiten, kunt u een e-mail sturen naar contractering.hulpmiddelen@dsw.nl.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties beveiligd naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Via de website van Vektis kunt u de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. Als u dit nog niet heeft, kunt u een VECOZO-certificaat aanvragen.

Wanneer u geen overeenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval een factuur aan de patiënt. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden voorafgaand aan de levering van hulpmiddelen informeren over prijs en overige voorwaarden.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet gecontracteerde leveranciers. Op de pagina Materiële controle leest u meer over ons controleplan.


Vergoedingen 

Voor informatie over de vergoeding en eventuele eigen bijdrage van hulpmiddelen voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht.

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven