Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door DSW Zorgverzekeraar voor uitvoering van de zorgverzekering (“basisverzekering”) en de aanvullende verzekering.

DSW gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in dit statement uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat zij de wettelijke regels op de juiste wijze nakomen, hebben zij hierover gezamenlijke gedragsregels opgenomen in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. U kunt de huidige Gedragscode hier vinden. Één van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. Wij doen dit in de vorm van dit privacy statement.

In dit privacy statement worden de volgende vragen beantwoord:

 1. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
 2. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
 3. Wat zijn uw rechten?
 4. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
 5. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
 6. Hoe kunt u in contact treden met uw zorgverzekeraar?

1. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Om de Zorgverzekeringswet en de verzekeringsovereenkomst die DSW met u heeft gesloten uit te kunnen voeren zijn persoonsgegevens noodzakelijk. Specifiek om u te kunnen identificeren nemen wij uw burgerservicenummer op in onze administratie. Dit is wettelijk verplicht.

DSW gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is.

De doelen betreffen:

 1. Beoordelen en accepteren
 2. Sluiten en uitvoeren van de verzekering
 3. Commercie en marketing

Hieronder leest u meer over de punten I t/m III:

I. Beoordelen en accepteren

DSW gebruikt uw persoonsgegevens om te controleren of u verzekeringsplichtig bent voor de basisverzekering en recht heeft op de aanvullende verzekering. Voor de basisverzekering is het uitgangspunt dat iedere verzekeringsplichtige geaccepteerd wordt, dat bepaalt de Zorgverzekeringswet. Bij DSW wordt iedereen geaccepteerd ongeacht leeftijd of gezondheid voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering.

Geautomatiseerde verwerking aanvraag
Uw gegevens worden geautomatiseerd verwerkt als u een basis- of een aanvullende verzekering aanvraagt. Dit gebeurt aan de hand van de gegevens die u op het (elektronische) aanvraagformulier hebt ingevuld. U kunt altijd contact met ons opnemen als u een vraag of klacht heeft naar aanleiding van de geautomatiseerde afhandeling van uw aanvraag.

II. Sluiten en uitvoeren van de verzekering

DSW heeft uw persoonsgegevens nodig voor het sluiten en uitvoeren van de basisverzekering en aanvullende verzekering. Voor het uitvoeren van deze verzekeringen zijn ook gegevens over uw gezondheid nodig.

Onder het uitvoeren van de verzekering vallen:
bepalen of u recht heeft op (vergoeding van) zorg, betalen aan de zorgaanbieder, betalen van vergoedingen aan u, innen van premie, vaststellen van eigen bijdrage en verplicht en vrijwillig eigen risico, uitvoeren van controles, bestrijden van fraude (waaronder een intern registratiesysteem), verhalen van schade op derde partijen, onderzoek onder verzekerden naar de kwaliteit van zorg, verbeteren van onze dienstverlening, gericht informeren van groepen verzekerden met voor hen relevante informatie, beperken van betalingsachterstanden van de verzekeringnemer bij de zorgverzekeraar, bewerkstelligen dat de verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is, behandelen van klachten en geschillen en analyseren van (persoons)gegevens voor risicobeheersing (waaronder de beheersing van zorguitgaven) en de inkoop van zorg.

Uitwisseling met derden

Uw persoonsgegevens worden soms gedeeld met of verkregen van derden. Ze worden nooit verkocht aan derden. Hieronder staan voorbeelden van het delen met derden:

 • CAK: DSW verstrekt o.a. uw naw-gegevens, burgerservicenummer en uw bankrekeningnummer aan het CAK in het kader van de regeling wanbetalers. Dit is wettelijk verplicht.
 • College van burgemeester en wethouders: DSW wisselt persoonsgegevens uit met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin u woont voor het voorkomen en verminderen van schulden. Dit is een wettelijke verplichting.
 • Werkgevers of belangenbehartigers: als u onderdeel uitmaakt van een collectiviteit, gebruikt DSW uw persoonsgegevens om periodiek bij uw werkgever of belangenbehartiger te controleren of u hier nog recht op heeft.
 • Toezichthouders: DSW wisselt persoonsgegevens uit met toezichthouders (bijvoorbeeld Nederlandse Zorgautoriteit of de Autoriteit Persoonsgegevens) als dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak. Dit is wettelijk verplicht.
 • Universitaire ziekenhuizen: Zorgverzekeraars krijgen regelmatig verzoeken van bijvoorbeeld universitaire ziekenhuizen om persoonsgegevens (over gezondheid) te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek om de gezondheidszorg in Nederland verder te ontwikkelen. Deze gegevens worden alleen verstrekt wanneer niet kan worden volstaan met anonieme gegevens, het onderzoek in het algemeen belang is en toestemming vragen niet mogelijk was.
 • Extern Verwijzingsregister: In het Extern Verwijzingsregister worden de persoonsgegevens opgenomen van personen waarvan in voldoende mate vaststaat dat zijn gedragingen een bedreiging (kunnen) vormen voor de financiële belangen van DSW, of van medewerkers of verzekerden van DSW. Het Extern Verwijzingsregister kan worden ingezien door de deelnemers aan het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • Basis Registratie Personen: Zorgverzekeraars verkrijgen persoonsgegevens vanuit de Basis Registratie Personen
 • Zorgaanbieders die de kosten van zorg direct bij DSW in rekening brengen.
 • Vecozo: stelt bijvoorbeeld zorgverleners in staat om declaraties bij de juiste zorgverzekeraar digitaal aan te leveren. Dit doet Vecozo met de COV (controle op verzekeringsgegevens) dienst. COV geeft informatie aan zorgverleners over bij wie een verzekerde verzekerd is en met welk zorgverzekeringspakket (basis en aanvullend). De informatie mag alleen worden opgevraagd voor het correct declareren van zorgkosten.
 • Vektis: ondersteunt zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en overheidspartijen bij het verbeteren van de zorg en het toegankelijk en betaalbaar houden van goede zorg in Nederland.
 • Verzekeringsadviseurs: als u uw verzekeringen regelt via een verzekeringsadviseur, dan delen wij gegevens rondom uw polis zodat deze verzekeringsadviseur zijn zorgplicht richting u kan vervullen.

Gegevens over uw gezondheid

Gegevens over uw gezondheid zijn gegevens waar DSW extra zorgvuldig mee omgaat. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen of u recht heeft op (de vergoeding van) zorg. Voor zover dat nodig is, worden gegevens over gezondheid ook gebruikt voor controle, het doen van fraudeonderzoek, verhaal op een derde en analyses voor zorginkoop en risicobeheersing.

De medisch adviseur van DSW is, een in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven, arts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of apotheker.

De medisch adviseur heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Het gebruik van gezondheidsgegevens valt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur(s). Iedere medewerker die gezondheidsgegevens gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. De groep van medewerkers onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, heet de ‘functionele eenheid’. De medewerkers in de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur. Ook ontvangen deze medewerkers periodiek een verplichte training ten aanzien van de omgang met deze gezondheidsgegevens.

Geautomatiseerde verwerking machtigingsaanvraag of declaratie

Machtigingsaanvraag:
Uw machtigingsaanvraag doorloopt een zorgvuldig proces, waarbij toetsingscriteria gebaseerd op de verzekeringsvoorwaarden worden toegepast op uw aanvraag. Het toepassen van deze criteria kan geautomatiseerd plaatsvinden. U krijgt altijd een bericht waarin de aanvraag wordt toe- of afgewezen. Daarin staat beschreven hoe u een bezwaar kunt indienen als u dat wilt.

Declaraties:
Declaraties worden meestal geautomatiseerd afgehandeld, waarbij toetsingscriteria gebaseerd op de verzekeringsvoorwaarden worden toegepast op uw declaratie. U hebt altijd het recht om een vraag te stellen of een klacht in te dienen naar aanleiding van de afhandeling van uw declaratie.

III. Commercie en Marketing

DSW gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren en te interesseren voor onze andere diensten. Denkt u hierbij aan het gebruik van de app of het gespreid betalen van uw eigen risico. Gegevens over uw gezondheid (bijvoorbeeld declaratiegegevens) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Soms maakt DSW selecties van haar klantenbestand, bijvoorbeeld om een dienst zo relevant mogelijk aan te prijzen.

Analyse
DSW kan uw persoonsgegevens gebruiken voor analyses om onze diensten en service te verbeteren. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van gegevens over uw gezondheid.

Cookies
Als u de website van DSW bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Informatie over cookies op onze website kunt u lezen in ons cookiebeleid.

Uitbesteding
DSW kan ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden. DSW blijft wel altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Voorbeelden van uitbesteding zijn de werkzaamheden die onder andere Vecozo en Vektis namens zorgverzekeraars verrichten[1].

2. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

DSW bewaart uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor DSW uw gegevens in eerste instantie heeft gekregen of zolang als de wettelijke bewaartermijnen dit voorschrijven. Dit betekent dat de meeste gegevens tot 7 jaar na de beëindiging van uw polis worden bewaard, onder andere op voorwaarde dat er geen te betalen of te ontvangen bedragen openstaan en alle declaraties en betalingen minimaal 7 jaar in het verleden liggen, met een aantal uitzonderingen:

Niet gesloten verzekering
Het kan voorkomen dat u bij DSW een verzekering heeft aangevraagd, maar deze niet heeft afgesloten. Omdat u zelf besloot de verzekering niet te willen sluiten, of omdat DSW deze geweigerd heeft. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van fraude of als er geen recht is op de verzekering. In dat geval bewaart DSW uw gegevens 1 jaar na de aanvraag. Op die manier kan DSW uw gegevens controleren als u het volgend jaar weer een aanvraag indient. Tevens biedt dit DSW de mogelijkheid om u te benaderen met andere mogelijk interessante producten, tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wenst.

Onderzoek medische gegevens
Hebben wij een onderzoek uitgevoerd waarbij uw medische gegevens zijn gebruikt of zijn uw medische gegevens nodig voor toekomstig onderzoek? Dan bewaren wij deze zolang als dat nodig is om het onderzoek uit te voeren en af te ronden, en daarna om onze rechten veilig te stellen. Bijvoorbeeld om declaraties terug te vorderen als zorg is gedeclareerd die niet verleend is.

Fraude
Als wij uw gegevens hebben gebruikt in een fraudeonderzoek, bewaren wij deze gegevens 7 jaar nadat het onderzoek is gesloten.

Opnemen telefoongesprekken voor trainingsdoelen
Wij kunnen uw telefoongesprekken met ons opnemen. Dat doen wij om onze medewerkers te kunnen trainen en zo onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens bewaren wij 13 maanden.

Betalingsgedrag
Als uw verzekering is beëindigd omdat u niet of te laat betaalde, worden de gegevens hierover maximaal 7 jaar bewaard.

3. Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, bezwaar en op het intrekken van uw toestemming. Hieronder kunt u lezen wat deze rechten inhouden.

Inzage
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die DSW van u heeft en informatie waarvoor wij deze persoonsgegevens gebruiken. Het recht op inzage is in het algemeen op een veilige manier geregeld doordat u via MijnDSW zelf kunt zien welke persoonsgegevens over u worden verwerkt (NAW-gegevens, verzekeringsgegevens, informatie over het betaalde eigen risico en premiebetalingen en zorgkosten, kortom alles rondom uw verzekering). Het kan zijn dat u daarnaast nog bepaalde specifieke informatie wilt hebben. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien. Wij verstrekken de gevraagde informatie in principe kosteloos. Indien uw verzoek buitensporig of ongegrond is, dan wordt er een redelijke vergoeding door ons in rekening gebracht of kan uw verzoek worden geweigerd.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens te krijgen van DSW in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, als die persoonsgegevens door u of namens u aan DSW zijn verstrekt en door DSW via geautomatiseerde methodes zijn gebruikt.

DSW kan de persoonsgegevens ook direct aan een andere zorgverzekeraar sturen als het gaat om gegevens die nodig zijn om over te stappen naar die andere zorgverzekeraar of door DSW gegeven machtigingen voor het vergoeden van zorg.

Als u wilt dat DSW uw gegevens direct aan een andere zorgverzekeraar stuurt, vermeld dit dan in uw verzoek.

Rectificatie
U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring. De persoonsgegevens die wij gebruiken komen deels uit de Basisregistratie Personen van de Rijksoverheid (BRP). U kunt uw persoonsgegevens wijzigen bij uw gemeente en dan worden deze gegevens ook in ons systeem aangepast.

Mocht u van mening zijn dat wij toch de aangewezen partij zijn om uw gegevens aan te passen, vermeld dan in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.

Gegevenswissing
Bij DSW wissen wij uw gegevens pro-actief als de bewaartermijn verstreken is. Een verzoek tot het verwijderen van uw gegevens is dus eigenlijk niet nodig. U kunt als u twijfelt wel vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • DSW heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 • uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt deze toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking;
 • u maakt bezwaar zoals hierna omschreven, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • DSW heeft geen wettelijke gronden om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • DSW was op grond van de wet verplicht uw gegevens te wissen.

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat DSW dit moet doen. Wanneer uw verzoek betrekking heeft op uw verzekering is het wissen van gegevens vaak niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat DSW deze gegevens nog wel nodig heeft, met inachtneming van de geldende bewaartermijnen (zie onderdeel 2).

Beperking
U heeft er recht op dat het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt:

 • gedurende de periode die DSW in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • als DSW uw persoonsgegevens niet had mogen gebruiken, maar u wilt niet dat die gegevens worden gewist en alleen worden beperkt;
 • in de periode dat u tegen het gebruik van uw persoonsgegevens bezwaar heeft gemaakt maar van DSW nog geen antwoord heeft gekregen;
 • als DSW de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt, heeft DSW uw toestemming nodig om toch nog gebruik van die gegevens te mogen maken. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. U persoonsgegevens mogen toch worden gebruikt:

 • voor de uitvoering van uw zorgverzekering en aanvullende verzekering, zodat u verzekerd kunt blijven en uw nota’s kunnen worden betaald;
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • ter bescherming van de rechten van een ander persoon of een rechtspersoon; of
 • om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, zoals volksgezondheid.

Vermeld in uw verzoek waarom DSW het gebruik van uw persoonsgegevens moet beperken. Of voeg het verzoek tot beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens toe aan een verzoek tot rectificatie of een bezwaar.

Bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Als uw gegevens worden gebruikt – maar niet voor direct marketing of uitvoering van uw verzekering - mag u daartegen bezwaar maken, als u daarvoor persoonlijke redenen heeft. Vermeld in uw bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van uw bezwaar is.

Toestemming
Als DSW alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens heeft gebruikt, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen. Als er sprake is van een lopende overeenkomst is het niet nodig expliciet toestemming te geven.

Vermeld bij uw verzoek voor de verwerking van welke persoonsgegevens u uw toestemming wilt intrekken.

4. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van DSW. Dit kunt u bijvoorbeeld per brief of elektronisch doen. We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als DSW de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

5. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

DSW past in het hele bedrijf beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen betreffen: de organisatie, het personeel, processen, techniek, en fysieke beveiliging, en zijn vastgelegd in het beveiligingsbeleid van DSW.De ontwikkelingen binnen de wereld van informatiebeveiliging gaan snel. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationale ISO27002 norm. Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, interne controleplannen en door onafhankelijke audits. Daarnaast staat DSW onder direct toezicht van verschillende toezichthouders en een externe accountant, waarbij onder meer wordt toegezien op de werking van interne beheersing van informatiebeveiliging. Als DSW gebruik maakt van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens dan controleert DSW dat die derde partij, afhankelijk van het soort persoonsgegevens, beschikt over voldoende beveiliging en sluiten we een verwerkingsovereenkomst af.

6. Hoe kunt u met DSW in contact treden?

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

U kunt zich wenden tot:

Algemeen:
DSW Zorgverzekeraar
Postbus 173 3100 AD Schiedam
(010) 2 466 466

Functionaris gegevensbescherming:
Stuur een e-mail via ons contactformulier t.a.v. van de Functionaris gegevensbescherming.

Heeft u een klacht? Lees meer informatie over de klachtenprocedure op onze website.

Afmelden voor commercie kunt u regelen in MijnDSW

Autoriteit persoonsgegevens

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement.
Schiedam , 21 juni 2018