DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Verloskunde en prenatale screening

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor verloskunde en prenatale screening.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid geboortezorg 2024

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wie Wat Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 1 april 2023
Contracteringsgesprekken DSW Zorgverzekeraar en zorgaanbieders juni t/m september 2023
Overeenkomst aanbieden DSW Zorgverzekeraar oktober/november 2023
Na het versturen van het contract heeft u 4 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4 weken
 Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 13 november 2023

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.geboortezorg@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budget neutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben: op een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn, of een innovatievoorstel waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

Verduurzamen van de zorgsector
De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten wij ons op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van alle plannen en ontwikkelingen.

 

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage in de eerste lijn, en de inzet van digitalisering in het gehele zorgpad, ook bij samenwerken in een netwerk tussen zorgverleners en met de patiënt. Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

In 2024 zal het huidige beleid grotendeels gecontinueerd worden. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst worden minimaal gewijzigd.

Het contracteerbeleid 2023 vindt u hier.


Overeenkomsten met DSW

Voor 2024 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:

Verloskundige zorg

De verloskundigenpraktijk:

 • neemt deel aan de Perinatale Registratie Nederland (PRN);
 • neemt deel aan een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV);
 • beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • levert declaraties elektronisch aan.

De verloskundige werkzaam in de verloskundigenpraktijk:

 • is ingeschreven in het BIG-register;
 • is ingeschreven in het landelijk kwaliteitsregister Verloskunde van de KNOV en draagt er zorg voor dat deze kwalificatie(s) in Vektis staat(n) vermeld;
 • handelt volgens het vigerende beroepsprofiel Verloskundige;
 • handelt naar beleidsregel integrale geboortezorg;
 • voldoet aan de geldende kwaliteitseisen en staat ingeschreven in de juiste registers indien zij voorbehouden handelingen uitvoert die niet vallen onder de basis verloskundige zorg en draagt er zorg voor dat deze kwalificatie(s) in Vektis staat (n) vermeld.

Een samenwerkingsverband van zelfstandige verloskundigenpraktijken komt in aanmerking voor een overeenkomst wanneer:

 • de onderliggende verloskundigenpraktijken kunnen aantonen dat de keuzevrijheid van onze verzekerden blijft gewaarborgd;
 • de onderliggende verloskundigenpraktijken individueel voldoen aan de voorwaarden voor een overeenkomst Verloskundige en Prenatale Screening;
 • ze tekeningsbevoegd is;
 • ze declaraties elektronisch aanlevert.

Prenatale screening

 • de zorgverlener heeft een samenwerkingsovereenkomst met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de Wbo-vergunningen;
 • de zorgverlener staat ingeschreven in het BEN echoregister voor het tweede trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO) en draagt er zorg voor dat deze kwalificatie(s) in Vektis staat(n) vermeld;
 • de zorgverlener levert declaraties elektronisch aan.

Toeslag integrale geboortezorg

De prestatie “toeslag integrale geboortezorg” is opgenomen in de vigerende beleidsregel verloskunde, maar is niet opgenomen in de overeenkomst Verloskunde en Prenatale Screening. Om in aanmerking te komen voor deze toeslag dient de verloskundigenpraktijk een aanvraag te doen, waarin onderstaande punten worden toegelicht:

 • alle betrokken partijen zijn inhoudelijk gemotiveerd en staan volledig achter een integrale samenwerking;
 • zijn er vooraf belemmerende randvoorwaarden gesteld door één van de partijen om over te gaan op integrale bekostiging? Zo ja, welke?;
 • de module wordt ingezet om integrale geboortezorg te bevorderen, hiervoor worden transitiekosten gemaakt.De betrokken partijen hebben gezamenlijk concrete afspraken gemaakt over hoe deze transitiekosten door efficiëntieslagen kunnen worden opgevangen;
 • hoe de regio/het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) zich zichtbaar heeft verdiept in wat er landelijk al is uitgezocht qua juridische constructies, ICT-mogelijkheden en inhoudelijke zorgpaden;
 • de begroting is transparant opgebouwd met marktconforme uurtarieven;
 • de modulegelden zijn niet eerder aangevraagd.

Integrale geboortezorg
Goede samenwerking tussen alle zorgverleners in de eerste- en tweedelijns geboortezorg is erg belangrijk. Integrale bekostiging is een middel om integrale samenwerking te bevorderen en geen doel op zich. We denken hierin graag mee met de zorgaanbieders. Zorgaanbieders die zich reeds hebben verenigd in een bestaande Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO) of die zich in 2024 gaan verenigen in een IGO, bieden wij een Zorgovereenkomst Integrale Geboortezorg aan. Wij hanteren hiervoor een korte en duidelijke overeenkomst en gaan in overleg over passende tarieven.

Aandachtspunten 2024

In 2024 zal extra aandacht worden besteed aan:

Capaciteitsproblematiek
Het tekort aan (poli)klinische bevalcapaciteit is een landelijk probleem. Goede samenwerking binnen de keten is essentieel om de capaciteitsproblematiek te kunnen oplossen. Wij zullen hieraan dan ook actief aandacht besteden binnen onze kernregio. Tevens zullen wij initiatieven buiten onze kernregio die de substitutie van zorg bevorderen ondersteunen.

Verlagen administratieve lasten
De administratieve lasten in de zorg zijn hoog. Wij zullen dit jaar actief het gesprek aan gaan binnen onze kernregio over administratieve lastenverlaging en zullen initiatieven die dit bevorderen ondersteunen.

Echo’s
Tijdens de contracteerperiode zal aandacht worden besteed aan de doelmatige inzet van echografische onderzoeken. Hierbij zullen wij in gesprek gaan met verloskundigen en/of echoscopisten over de indicaties die worden gehanteerd voor het maken van bepaalde echo’s.

H3-regeling
DSW Zorgverzekeraar is op het moment van schrijven geen marktleider bij verloskundigenpraktijken die een H3-regeling hebben aangevraagd. Indien met de marktleider een regeling voor beschikbaarheid & bereikbaarheid is afgesproken, gaan wij in gesprek om op basis van objectieve criteria tot passende afspraken te komen

Wijze van contracteren

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. U ontvangt hiervoor automatisch een vragenlijst via Vecozo. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan verzoeken wij u contact op te nemen via e-mailadres contractering.geboortezorg@dsw.nl. DSW biedt na het invullen van de vragenlijsten de overeenkomst digitaal via VECOZO aan. In uw VECOZO-omgeving kunt u met het juiste VECOZO-certificaat de overeenkomst tekenen.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert de administratieve last voor zowel de zorgaanbieder als DSW.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via prestatiecodes gedeclareerd. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.


Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van geboortezorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven