DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Wijkverpleging

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor Wijkverpleging.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid wijkverpleging 2024

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wat Wie Wanneer
 Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar   1 april 2023
Voorstel DSW aan gecontracteerde zorgaanbieders DSW Zorgverzekeraar
september/oktober 2023
Na het versturen van het contract heeft u vier weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder Reactietermijn van vier weken
Contractering afronden DSW Zorgverzekeraar november 2023
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 13 november 2023

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.wijkverpleging@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budget neutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben: op een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn of een innovatievoorstel waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten wij ons op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van alle plannen en ontwikkelingen.

Wat doen wij in 2024:

DSW gaat in gesprek met de grote zorgaanbieders van wijkverpleging, waarvan wij de preferente zorgverzekeraar zijn, over verduurzamingsinitiatieven met de meeste impact zoals vermeld in het uitvoeringsplan van brancheorganisatie Actiz. Het gesprek heeft tot doel om de ambities, verduurzamingsdoelstellingen en concrete acties van de zorgaanbieder te bespreken en te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage in de eerste lijn, en de inzet van digitalisering in het gehele zorgpad, ook bij samenwerken in een netwerk tussen zorgverleners en met de patiënt. Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

 • Onder ‘voorwaarden voor overeenkomst’ is toegevoegd dat de zorgaanbieder ingeschreven moet zijn bij de Kamer van Koophandel inclusief een UBO-registratie;
 • Onder ‘speerpunten voor Wijkverpleging’ heeft een aanscherping plaatsgevonden;
 • Onder ‘wijze van contracteren’ is voor niet-gecontracteerde organisaties een wijziging doorgevoerd: de vragenlijst voor een overeenkomst dient per 2024 via Vecozo ingevuld te worden.

Het contracteerbeleid 2023 vindt u hier.


Overeenkomst met DSW

DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Daarom contracteert DSW “breed”. Dat betekent dat DSW alle zorgaanbieders contracteert die aan de voorwaarden van de beroepsgroep en aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • de zorgaanbieder beschikt over een WTZa-toelating, waaruit blijkt dat de zorgaanbieder wijkverpleegkundige zorg mag leveren;
 • de instelling dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel inclusief een UBO-registratie;
 • de zorgaanbieder handelt volgens de landelijk geldende principes van goed bestuur en toezicht, waaronder de Governancecode Zorg, en neemt de geldende en van toepassing zijnde cao in acht;
 • de zorgaanbieder heeft een kwaliteitskeurmerk voor de zorg dat landelijk en/of internationaal erkend is;
 • de zorgaanbieder beschikt over een VECOZO certificaat voor de contractering;
 • de zorgaanbieder beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, afhankelijk van het type en de hoeveelheid zorg die de zorgaanbieder wil leveren. Bij persoonlijke verzorging moet minimaal niveau 3 of een vergelijkbaar deskundigheidsniveau ingezet worden en bij verpleging minimaal niveau 3 IG of een vergelijkbaar deskundigheidsniveau;
 • de zorgaanbieder heeft verpleegkundige(n) niveau 5 in dienst, zodat tijdig indicaties kunnen worden gesteld voor cliënten die in zorg zijn dan wel in zorg komen en evaluaties kunnen worden uitgevoerd;
 • de zorgaanbieder heeft als uitgangspunt dat de verpleegkundige bij de indicatiestelling volgens het normenkader van de V&VN, dan wel een nieuw ontwikkelde richtlijn werkt.

DSW heeft voor 2024 speerpunten benoemd voor Wijkverpleging:

Beschikbaarheid van zorg naar de toekomst:

Het aantal 80-plussers zal de komende twintig jaar verdubbelen, terwijl het aantal professionals in de zorg naar verwachting niet toeneemt. DSW gelooft in oplossingen die buiten de gebaande paden liggen en waarbij de behoefte van de burger centraal staat. Door in te zetten op gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid van burgers kunnen we er voor zorgen dat minder mensen een beroep op zorg hoeven te doen, waardoor de zorg beschikbaar blijft wanneer dat nodig is. DSW zet hier de komende jaren op in door samen te werken met betrokken partijen zoals ziekenhuizen, huisartsen, VVT-organisaties, GGZ-organisaties, organisaties uit de gehandicaptenzorg, welzijnsorganisaties, gemeenten, patiëntenorganisaties en zorgkantoor DSW.

Casemanagement dementie

DSW ziet casemanagement dementie als aanvulling op afstemming/coördinatie door de wijkverpleegkundige, voor zover de zorgbehoefte van de verzekerde complex is en reguliere afstemming tussen betrokken zorgaanbieders niet meer genoeg is om de complexe situatie het hoofd te kunnen bieden. Het is aan de wijkverpleegkundige om te oordelen of de noodzakelijke coördinatie de eigen expertise overstijgt, waardoor een casemanager ingezet moet worden. Omdat de Wmo en de Wlz eveneens een belangrijke rol spelen binnen de dementiezorg, zal DSW in 2024 verder inzetten op het positioneren en organiseren van de dementiezorg, ook over de domeinen heen.

Administratieve lastenverlichting:

Om zorgaanbieders zo effectief mogelijk zorg te laten leveren, beperkt DSW de administratieve lasten tot een minimum. Dat betekent dat bestaande zorgaanbieders geen offerte hoeven in te dienen voor de contractering en dat DSW in de basis geen aanvullende informatie opvraagt.

Voor het proces onderscheidt DSW de volgende categorieën zorgaanbieders:

In 2023 gecontracteerde zorgaanbieder Wijkverpleging

DSW benadert deze zorgaanbieder proactief voor een overeenkomst 2024. De planning vindt u onder 'Planning voor contracteren' op deze pagina. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen. Voor zorgaanbieders met een omzetplafond geldt dat de tarieven via onderhandelmodule van VECOZO bekrachtigd moeten worden. DSW neemt hier expliciet contact over op met de betreffende zorgaanbieders.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder Wijkverpleging:

Deze zorgaanbieder heeft geen overeenkomst Wijkverpleging 2023 met DSW. Voor DSW is deze zorgaanbieder nieuw. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst.

Mocht u een niet-gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe doen door een mail te sturen naar contractering.wijkverpleging@dsw.nl. Wij sturen u dan een vragenlijst toe via VECOZO. Indien uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, biedt DSW de overeenkomst digitaal via VECOZO aan. In uw VECOZO-omgeving kunt u met het juiste VECOZO-certificaat de overeenkomst tekenen.


Declareren van zorgkosten

Declaratie van zorg is alleen mogelijk als er een zorgplan is, dat volgens het Normenkader van de V&VN is opgesteld door een niveau 5 verpleegkundige.

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche, verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.


De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.


Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van wijkverpleging voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven