DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Farmacie

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor extramurale farmaceutische zorg.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid farmacie 2024

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.
Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar
1 april 2023
Gesprekken zorgmakelaars en onderhandelgroepen DSW Zorgverzekeraar, zorgmakelaars en onderhandelgroepen juli - september 2023
Versturen contracten DSW Zorgverzekeraar oktober 2023
Bekendmaking óf en door wie de zorgaanbieder zich laat vertegenwoordigen Zorgaanbieder uiterlijk 1 september 2023
Na het versturen van het contract heeft u 4 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4 weken
Publicatie gecontracteerde zorgverleners op 'zoek een zorgverlener' DSW Zorgverzekeraar 13 november 2023

 

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.farmacie@dsw.nl.

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budget neutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben: op een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn, of een innovatievoorstel waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

Verduurzamen van de zorgsector
De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten wij ons op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van alle plannen en ontwikkelingen.

 

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage in de eerste lijn, en de inzet van digitalisering in het gehele zorgpad, ook bij samenwerken in een netwerk tussen zorgverleners en met de patiënt. Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

Het contracteerbeleid 2023 vindt u hier.

Contractering geneesmiddelen
Voor de contractering van geneesmiddelen in 2024 wordt beleid ingezet op drie pijlers:

 • Clusterbeleid
 • Het voorzetten van het vergoeden van een vaste prijs per PRK cluster of combinatie van PRK clusters

 • Therapeutische substitutie
 • Het vervangen van een geneesmiddel met een geneesmiddel met een gelijksoortig werkingsmechanisme en gelijksoortige indicatie

 • Preferentiebeleid
 • Het aanwijzen van een specifiek geneesmiddel binnen een groep geneesmiddelen die onderling vervangbaar zijn. Multisource geneesmiddelen die buiten bovengenoemd beleid vallen worden middels LPG (laagste prijsgarantie) vergoed.

  Gevestigd apotheker of vergunning apotheekhoudend huisarts
  Vestigingen zonder gevestigd apotheker of vergunning apotheekhoudend huisarts worden uitgesloten van de contractering en vergoeding. Wij willen u daarom wijzen op een accurate administratieve verwerking van deze gegevens in de aangewezen bronnen van IGJ of het ministerie van VWS en Vektis.

  Afspraken op basis van het type apotheek
  DSW gaat bij de contractering van 2024 voor het maken van de afspraken uit van het type apotheek. Wij maken hierbij onderscheid tussen:

  • Een reguliere openbare apotheek
  • Een internetapotheek*
  • Een bereidende apotheek
  • Een poliklinische apotheek
  • Een apotheekhoudend huisarts
  • Een unieke leverancier

  *Een internetapotheek is in dit geval een openbaar apotheek met een aanzienlijk aandeel online dienstverlening.

  De toekenning van de typering is gebaseerd op uw declaratiepatroon.

  Keuze vertegenwoordiger in samenhang met de contractafspraken
  Voor het afsluiten van de overeenkomst van 2024 verwachten wij dat de zorgaanbieder uiterlijk 1 september 2023 aangeeft óf en zo ja, door welke zorgmakelaar of onderhandelgroep vertegenwoordiger hij of zij zich bij de contractafspraken laat vertegenwoordigen.

  Kenbaar maken van wijzigingen in het inkoopbeleid
  Wijzigingen in het contracteerbeleid, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, worden ruim van te voren kenbaar gemaakt door middel van publicatie op deze website.


  Overeenkomst met DSW

  DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan onderstaande voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst.

  De zorgaanbieder:

  • Is geen volledige internetapotheek
  • Beschikt bij de levering van zorg en terhandstelling van geneesmiddelen over een gevestigd apotheker of is apotheekhoudend huisarts. Deze persoon:
   • is ingeschreven in het BIG-register
   • is opgenomen in het register van gevestigd apothekers van de IGJ
   • beschikt over een actuele AGB code
   • beschikt over de vektis kwalificatie ‘apotheker’ of ‘apotheekhoudend huisarts’
  • Beschikt over de Vektis kwalificatie ‘apotheker’ of ‘apotheekhoudend huisarts. Voldoet en werkt minimaal volgens de eisen zoals vastgesteld in de Nederlandse Apotheek Norm (NAN).
  • Levert de farmaceutische zorg zo doelmatig mogelijk in overleg met de voorschrijver;
   • baseert de farmaceutische zorg op de laatste stand van de wetenschap 
   • voert de noodzakelijke medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s) uit
   • neemt deel aan farmacotherapeutische overleg (alleen voor openbare apotheken)
  • Beschikt over een adequate waarneemregeling;
  • Is verantwoordelijk voor het bieden van farmaceutische zorg gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week. Hier wordt bij voorkeur voor aangesloten bij een dienstapotheek

  Voor poliklinische apothekers geldt de Beroepsstandaard van de Apotheken van het Ziekenhuis (BAZ).

  Mocht u als niet-gecontracteerde zorgaanbieder een zorgovereenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u een gemotiveerd verzoek voor een overeenkomst mailen naar: contractering.farmacie@dsw.nl. Vermeld hierbij ook uw AGB code en óf en door welke zorgmakelaar of onderhandelgroep u zich laat vertegenwoordigen.


  Declareren van zorgkosten

  Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

  Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

  Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

  • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)
   Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
  • Certificaat VECOZO
   VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

  De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

  Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW hebt afgesloten kunt u niet bij DSW declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

  Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

  Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.

  Bekijk het archief: substitutiebeleid

  Vergoedingen

  Voor informatie over de vergoeding van huisartsenzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

  Combinatiepreparaten
  Indien farmacotherapeutisch mogelijk, dient er een doelmatige keuze te worden gemaakt in het verstrekken van combinatiepreparaten.

  Contactgegevens

  Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

  Brochures & formulieren

  De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

  Ga naar de brochurepagina
  Naar boven