DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Farmacie

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor extramurale farmaceutische zorg.

Contracteerbeleid farmacie 2025

Ons contracteerbeleid is zoveel mogelijk gericht op de kernwaarden van DSW: dichtbij en menselijk, eerlijk en direct, realistisch en praktisch, gezamenlijk en eigenzinnig. Dat betekent dat we ons richten op een breed contracteerbeleid. Wij voeren een breed preferentiebeleid gecombineerd met LPG. Wij werken met korte lijnen en zoeken de dialoog met de verstrekkers.

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Ontwikkelingen of omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de onderstaande planning niet wordt gehaald. Als er wijzigingen plaatsvinden in de onderstaande planning, zullen we dat op deze website gemotiveerd bekendmaken.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar
1 april 2024
Gesprekken zorgmakelaars en onderhandelgroepen DSW Zorgverzekeraar, zorgmakelaars en onderhandelgroepen juli - september 2024
Bekendmaking óf en door wie de zorgaanbieder zich laat vertegenwoordigen Zorgaanbieder uiterlijk 1 september 2024
Versturen contracten  DSW Zorgverzekeraar   oktober 2024 
Na het versturen van het contract heeft u 4 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
reactietermijn van 4 weken
Publicatie gecontracteerde zorgverleners op 'zoek een zorgverlener' DSW Zorgverzekeraar 12 november 2024

 

DSW vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.farmacie@dsw.nl.

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
 • De omvang en de doelgroep.
 • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
 • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
 • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke DSW-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan. We doen dit op basis van de afspraken die in Nederland gemaakt zijn in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0).

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid en specifieke aanvullingen voor Farmacie vindt u op de website van ZN.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Hier vindt u het contracteerbeleid van 2024

Substitutie versus medische noodzaak

Omwille van medische noodzaak is het denkbaar dat in een LPG-cluster een specifiek middel wordt afgeleverd. Indien het aandeel medische noodzaak niet in lijn is met wat er van de apotheek, zorgmakelaar of onderhandelgroep verwacht wordt, zullen hier consequenties aan verbonden worden.

Preferentiegraad

Omwille van medische of logistieke noodzaak kan het mogelijk zijn dat er afgeweken dient te worden van de levering van het preferente middel. Indien het aandeel medische of logistieke noodzaak niet in lijn is met wat er van de apotheek, zorgmakelaar of onderhandelgroep verwacht wordt, zullen hier consequenties aan verbonden worden. 

LPG

We zullen ook in 2025 het Laagste Prijs Garantie beleid continueren. Dat betekent dat bij multisource prk clusters waar geen preferentie geldt, of waar het preferente middel niet beschikbaar is, LPG wordt vergoed voor elk afgeleverd product in dit cluster.  

Geïndividualiseerde Distributievorm

Een GDV dient slechts verstrekt te worden in de gevallen waarin dat noodzakelijk is. Om deze doelmatige inzet te waarborgen, wordt van de apotheker verwacht dat de onderbouwing van de noodzaak adequaat wordt gedocumenteerd in het dossier van de verzekerde. Indien er geen adequate documentatie is, zullen hier mogelijk consequenties aan verbonden worden. Daarnaast is het mogelijk dat het aantal GDV-uitgiftes niet in lijn is met wat er van de apotheek, zorgmakelaar of onderhandelgroep verwacht wordt. Hier zullen consequenties aan verbonden worden.

Contractering op het niveau van onderneming

DSW contracteert apotheken op ondernemingsniveau, niet beperkt tot bepaalde vestigingen. Als een apotheker is aangesloten bij een zorgmakelaar of onderhandelingsgroep, dan vallen alle vestigingen van de onderneming van de apotheek onder de afspraken.

Differentiëren op type apotheek

DSW gaat bij de contractering van 2025 voor het maken van de afspraken uit van het type apotheek. Wij maken hierbij onderscheid tussen:

 • Een reguliere openbare apotheek
 • Een internetapotheek*
 • Een bereidende apotheek
 • Een poliklinische apotheek
 • Een apotheekhoudend huisarts
 • Een unieke leverancier

*Een internetapotheek is een openbaar apotheek met een aanzienlijk deel online dienstverlening. De toekenning van de typering is gebaseerd op het zorgtype dat u declareert.

Therapeutische substitutie

Naast preferentiebeleid en LPG wordt in 2025 ingezet op therapeutische substitutie. Hiermee wordt bedoeld het vervangen van een geneesmiddel met een geneesmiddel met een gelijksoortig werkingsmechanisme en gelijksoortige indicatie.


Overeenkomst met DSW

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan onderstaande voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst.

De zorgaanbieder:

 • Beschikt bij de levering van zorg en terhandstelling van geneesmiddelen over een gevestigd apotheker of is apotheekhoudend huisarts. Deze persoon:
  • is ingeschreven in het BIG-register
  • is opgenomen in het register van gevestigd apothekers van de IGJ
  • beschikt over een actuele AGB code
  • beschikt over de vektis kwalificatie ‘apotheker’ of ‘apotheekhoudend huisarts’
 • Voldoet en werkt minimaal volgens de eisen zoals vastgesteld in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg.
  • Voor poliklinische apotheken geldt de Beroepsstandaard van de Apotheken van het Ziekenhuis (BAZ).
 • Levert de farmaceutische zorg zo doelmatig mogelijk in overleg met de voorschrijver;
  • baseert de farmaceutische zorg op de laatste stand van de wetenschap
  • voert de noodzakelijke medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s) uit
  • neemt deel aan farmacotherapeutische overleg (alleen voor openbare apotheken)
 • Beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • Is verantwoordelijk voor het bieden van farmaceutische zorg gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week. Hier wordt bij voorkeur voor aangesloten bij een dienstapotheek

Mocht u als niet-gecontracteerde zorgaanbieder een zorgovereenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u een gemotiveerd verzoek voor een overeenkomst mailen naar: contractering.farmacie@dsw.nl. Vermeld hierbij ook uw AGB code en óf en door welke zorgmakelaar of onderhandelgroep u zich laat vertegenwoordigen.

Wij gaan graag in gesprek met zorgaanbieders die werkzaam zijn in de WSD-regio om na te gaan op welke wijze de contractering het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) kan ondersteunen.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Via de website van Vektis kunt u de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. Als u dit nog niet heeft, kunt u een VECOZO-certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW hebt afgesloten kunt u niet bij DSW declareren via VECOZO. U verstrekt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Op de pagina Materiële controle leest u meer over ons controleplan.

DSW spant zich er voor in om inhoudelijk reactie te geven op vragen van apotheken, zorgmakelaars en onderhandelgroepen. Vragen kunt u mailen naar contractering.farmacie@dsw.nl.

Bekijk het archief: substitutiebeleid

Vergoedingen

Voor informatie over de vergoeding van huisartsenzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Combinatiepreparaten

 

Indien farmacotherapeutisch mogelijk, dient er een doelmatige keuze te worden gemaakt in het verstrekken van combinatiepreparaten.

 

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven