DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Valpreventie

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor valpreventie.

Vergoeding valpreventieve beweeginterventie

Op dit moment is landelijk nog onduidelijk welke valpreventieve beweeginterventies in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat DSW vooralsnog de valpreventieve beweeginterventie niet kan vergoeden. Het Zorginstituut zal op korte termijn duidelijkheid geven welke valpreventieve beweeginterventies vergoed mogen worden vanuit de Zorgverzekeringswet.

Samen met lokale en landelijke partijen werken wij er hard aan om vergoeding zo snel als mogelijk te regelen.

Als er meer duidelijkheid over de vergoeding van de valpreventieve beweeginterventie is, dan laten we het u hier weten.

Ketenaanpak valpreventie

Valpreventie richt zich op het verminderen van het risico op vallen bij thuiswonende ouderen. Valpreventie wordt vanaf 2024 in een ketenaanpak in samenwerking met gemeenten vormgegeven. Vanuit de Zorgverzekeringswet vergoeden we de valrisicobeoordeling en een valpreventieve beweeginterventie voor ouderen met een hoog valrisico.

Contracteerbeleid valpreventie 2024

Wanneer u een overeenkomst met ons wilt afsluiten, kunt u een email sturen naar contractering.preventie@dsw.nl.

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar december 2023* 
Overleggen met beroepsgroepen DSW Zorgverzekeraar
vanaf december 2023
Versturen tarieven 2024 DSW Zorgverzekeraar
vanaf december 2023
Contractering afronden DSW Zorgverzekeraar nader te bepalen

*Vanwege latere publicatie van de regelgeving en landelijke onzekerheden, is dit contracteerbeleid later dan gebruikelijk gepubliceerd.

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.preventie@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budgetneutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben: op een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn, of een innovatievoorstel waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten wij ons op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van alle plannen en ontwikkelingen.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage in de eerste lijn, en de inzet van digitalisering in het gehele zorgpad, ook bij samenwerken in een netwerk tussen zorgverleners en met de patiënt. Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

Overeenkomst met DSW

DSW Zorgverzekeraar “breed”. DSWvindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een overeenkomst afgesloten, als zij dit willen.

Voorwaarden voor de zorgaanbieder die de valrisicobeoordeling gaat uitvoeren:

 • De zorgaanbieder is huisarts;
 • De zorgaanbieder is BIG-geregistreerd;
 • De zorgaanbieder maakt gebruik van landelijke en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden.

Voorwaarden voor de zorgaanbieder die de valpreventieve beweeginterventie gaat uitvoeren:

 • De zorgaanbieder is fysio- of oefentherapeut;
 • De zorgaanbieder is BIG-geregistreerd;
 • De zorgaanbieder staat vermeld in het kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of kwaliteitsregister paramedici;
 • De zorgaanbieder is gekwalificeerd Otago instructeur*;
 • De zorgaanbieder maakt gebruik van landelijke en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • Er zijn afspraken gemaakt met het sociaal domein over de inrichting van de keten.

*Op dit moment is Otago nog niet geduid als verzekerde zorg en kunnen we de zorg vooralsnog niet vergoeden.

DSW regio

DSW contracteert de valrisicobeoordeling in de DSW-regio via een addendum op het huisartsencontract. DSW contracteert de valpreventieve beweeginterventie in de DSW-regio via een individueel contract.

Buiten de DSW regio

Buiten de regio biedt DSW u de mogelijkheid om de overeenkomst voor de valrisicobeoordeling van de preferente zorgverzekeraar te laten volgen. 
Indien u ervoor kiest om de overeenkomst voor de valrisicobeoordeling voor te leggen om te volgen, kunt u de overeenkomst mailen naar contractering.preventie@dsw.nl of per post sturen naar:

DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam. 

Buiten de regio biedt DSW zorgaanbieders de mogelijkheid om de overeenkomst voor de valpreventieve beweeginterventie van de preferente zorgverzekeraar te laten volgen. Indien u ervoor kiest om de overeenkomst voor te leggen om te volgen, kunt u de overeenkomst mailen naar contractering.preventie@dsw.nl of per post sturen naar:

DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Wanneer u liever direct met DSW een contract afsluit kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg, via telefoonnummers;  010 2422717 of per e-mailadres; contractering.preventie@dsw.nl.

Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als voor DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

Wanneer u geen overeenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.


Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van valpreventie voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.
Naar boven