DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Medisch Specialistische Zorg

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de Medisch specialistische zorg.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid Medisch Specialistische Zorg 2025

Het contracteerbeleid Medisch Specialistische Zorg (hierna MSZ) geldt voor de volgende zorgaanbieders:

 • Ziekenhuizen;
 • Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s);
 • Categorale instellingen (trombosediensten, eerstelijns diagnostische centra, radiotherapie, revalidatie-instellingen, audiologische instellingen, dialysecentra en epilepsiecentra).

DSW hanteert een algemeen contracteerbeleid voor MSZ en kent geen specifiek beleid voor de verschillende categorieën zorgaanbieders. We houden ons contracteerbeleid bewust bondig en richten ons op datgene wat op alle aanbieders van toepassing is.

DSW staat open voor het maken van meerjarige afspraken. Wij stellen hieraan geen specifieke voorwaarden.

Omdat kwaliteit volgens DSW alleen gedefinieerd kan worden door de beroepsgroep, sluit DSW in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de overeenkomsten. Concreet betekent dit dat:

 • de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijktoepasselijke geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, kwaliteitsdocumenten en waarborgendocumenten, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden. Hieronder verstaan wij ook de volumenormen voor hoogcomplexe zorg;
 • wij gebruik kunnen maken van gegevens die beschikbaar komen via IGJ, PREM en de transparantiekalender. Wij vragen geen aanvullende indicatoren bij zorgaanbieders op;
 • de zorg doelmatig is;
 • en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;
 • de zorgaanbieder er ook voor moet zorgen dat hij/zij onder meer door deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Bovenstaande punten gelden  ook voor de contractering van Dure Geneesmiddelen en Stollingsfactoren. De Zorgverzekeraar baseert zich hierbij op de door de beroepsgroepen (bijv. HOVON, NVALT, cieBOM) opgestelde normen, bestaande SONCOS normen en landelijk erkende/aangewezen expertisecentra.

Het contracteerbeleid gaat alleen over de zorg die onder de Zorgverzekeringswet (hierna Zvw) valt. Zorg die niet onder de Zvw valt, contracteert DSW niet. Zorg die onder een aanvullende verzekering valt, kan in rekening worden gebracht bij de verzekerde. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen.

DSW vindt keuzevrijheid voor onze verzekerden erg belangrijk. Daarom maken wij passende financiële afspraken om de continuïteit van zorg te waarborgen en spreken wij een doorleverplicht af. Indien gedurende de contractperiode blijkt dat de gemaakte afspraken niet passend zijn bij de door de zorgaanbieder geleverde zorg, neemt de zorgaanbieder contact op met ons via contractering.msz@dsw.nl. De zorgaanbieder licht hierin de aard, omvang en oorzaak van de (verwachte) overschrijding toe. DSW reageert binnen vier weken inhoudelijk op dit bericht.

DSW maakt specifieke afspraken met zorgaanbieders over Dure Geneesmiddelen en Stollingsfactoren.  Hierbij laten wij de DGM-prijzen zo goed mogelijk aansluiten bij de inkoopprijzen van de aanbieders.  Aandachtspunten daarbij zijn de inzet van middelen die passen bij het medisch inhoudelijke profiel van de zorgaanbieder, de prijs, het volume maar ook het zinnig en zuinig inzetten van deze geneesmiddelen. DSW participeert in landelijke samenwerkingsverbanden met als doel om de kostenstijging van dure geneesmiddelen te beperken.

Wie Wat Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 1 april 2024
Uitnodiging DSW 2025 DSW Zorgverzekeraar juli - augustus 2024
Van contracteringsoverleg tot wederzijds akkoord.
DSW Zorgverzekeraar en zorgaanbieders tot 8 november 2024 
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 12 november 2024
Administratieve verwerking afspraken DSW Zorgverzekeraar 31 december 2024

Er ligt een grote landelijke opgave om kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke medisch specialistische zorg te blijven bieden. DSW Zorgverzekeraar werkt daarom graag samen met zorgaanbieders aan passende zorg innovatie in de zorg. DSW waardeert initiatieven die uit het veld zelf komen. DSW stimuleert en faciliteert hierbij initiatieven die keten- of zelfs domeinoverstijgend zijn. Arbeidsbesparing is een belangrijk thema voor de aankomende jaren. DSW onderstreept de landelijke initiatieven zoals de ZINL Signalementen op het gebied van ICD en obstructieve slaapapneu en de versnellingsinitiatieven op het gebied van digitalisering.

Wij hebben geen vast toetsingskader voor innovaties, maar beoordelen of eventuele innovaties vallen binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op passende zorg. Gecontracteerde aanbieders kunnen via zijn of haar relatiebeheerder een voorstel indienen.

Overige zorginstellingen en/of initiatieven kunnen hun voorstel aan ons voorleggen via e-mailadres: contractering.msz@dsw.nl. De zorgaanbieder moet daarbij kort aangeven wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

Transformatieplannen

Gecontracteerde zorgaanbieders uit de WSD-regio kunnen transformatieplannen met bijbehorende aanvraag voor transformatiegelden in eigen format aanleveren via contractering.transformatieplan@dsw.nl. Zorgaanbieders buiten onze kernregio kunnen contact opnemen met de marktleider zorgverzekeraar in de eigen regio.

Meer informatie over transformatieplannen.

Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord

Binnen de WSD-regio werken we vanuit het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA). Binnen het RIGA zijn de verschillende regionale partijen vanuit alle domeinen vertegenwoordigd. Wij zien dat de enorme opgave waar we in de zorg voor staan, een regionale, domeinoverstijgende aanpak nodig is. Dit doen we door middel van regionale en locatie projecten en is een belangrijk onderdeel van onze contractering met zorgaanbieders in de regio.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan. We doen dit op basis van de afspraken die in Nederland gemaakt zijn in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0).

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid voor MSZ vindt u op de website van ZN

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Het contracteerbeleid 2025 kent een aantal nuancewijzigingen ten opzichte van het contracteerbeleid 2024:

 • Nadere invulling van het thema duurzaamheid
 • Toevoeging beleid DGM
 • Digitale zorg
 • Ander proces indienen transformatieplannen

Hier vindt u het contracteerbeleid 2024.


Overeenkomst met DSW

DSW contracteert breed. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden namelijk zeer belangrijk en past geen selectieve contractering toe. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan de voorwaarden wordt een contract afgesloten, als zij dit willen.

Voorwaarden nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe aanbieders voor MSZ nodigen wij uit om onze vragenlijst in te vullen om te kijken of wij komend jaar afspraken kunnen maken. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden naast de kwaliteitseisen zijn:

Algemeen

 • de instelling dient te beschikken over een WTZa-vergunning.
 • de instelling dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel inclusief een UBO-registratie.
 • de instelling dient te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.
 • de instelling dient zich jaarlijks te verantwoorden door middel van een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.
 • de instelling biedt op verzoek van DSW transparantie in haar juridische structureren en de financiële kengetallen van de gecontracteerde instelling en een eventuele (onderaannemings-)BV die zorg levert voor de gecontracteerde instelling.

Continuïteit van zorg

 • er dienen minimaal 2 BIG geregistreerde medisch specialisten werkzaam te zijn die samen een dienstverband vormen van minimaal 2 FTE.
 • waarneming bij ziekte of verlof dient gegarandeerd te zijn.
 • de instelling dient een schriftelijk vastgelegde samenwerkingsafspraak met een nabijgelegen ziekenhuis te overleggen waarin de samenwerking in geval van calamiteiten is vastgelegd.
 • in het geval het aanbod van specifieke zorg verplaatst wordt tussen aanbieders en de wens is deze zorg te (blijven) contracteren, moet dit inzichtelijk en gekwantificeerd worden middels een door beide partijen ondertekend document.

Kwaliteit

 • de specialisten dienen conform recente standaarden, protocollen en richtlijnen van de beroepsverenigingen te werken.
 • incidenten moeten geregistreerd worden conform het MIP-protocol dat is opgesteld door de MIP-commissie.
 • de patiënttevredenheid wordt minimaal jaarlijks door middel van een gevalideerde vragenlijst onderzocht.
 • Onder het kopje Kwaliteit staan de algemene kwaliteitseisen.

Veiligheid

 • er moet een goed functionerend veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd zijn.

 

Deze eisen gelden uiteraard ook voor bestaande zorgaanbieders, maar worden niet jaarlijks opgevraagd.

De volledige vragenlijst voor nieuwe zorgaanbieders is op te vragen via contractering.msz@dsw.nl.

Met gecontracteerde aanbieders maakt DSW afspraken over de zorg en dure geneesmiddelen die de zorgaanbieder kan declareren en de tarieven die daarvoor gelden. De zorgproducten en tarieven worden vastgelegd via het Vecozo Zorginkoopportaal.

Het kan voorkomen dat de zorgaanbieder zorg, die valt onder de Zvw, verleent aan een verzekerde van DSW, maar dat deze zorg niet is overeengekomen via het Vecozo Zorginkoopportaal. De zorgaanbieder kan dan contact opnemen met DSW en mag deze zorg niet in rekening brengen bij de verzekerde.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Via mijnzorgverlener.dsw.nl kunt u 24/7 uw declaraties en overeenkomsten inzien. Ook kunt u hier uw eigen gegevens waaronder uw rekeningnummer aanpassen. Daarnaast verzoeken wij alle zorgaanbieders per kwartaal via mijnzorgverlener een prognose van de verwachte totaal te declareren omzet in het lopende schadelastjaar te delen. U heeft geen registratie nodig, maar kunt direct beveiligd inloggen met uw eigen VECOZO-certificaat.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche, verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW Zorgverzekeraar indienen.

U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.

Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van Medisch Specialistische Zorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht.

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar onze contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven