Huisartsenzorg

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor huisartsenzorg.

Contracteerbeleid Huisartsenzorg 2023

Met de regio is voor de periode 2022-2023 een 2-jarige overeenkomst gesloten. Eventuele wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen tot stand komen indien zowel de huisartsen als DSW hier mee instemmen.

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.huisartsenzorg@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budget neutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben: op een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn, of een innovatievoorstel waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".
Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar
1 april 2022
Regionale overleggen DSW Zorgverzekeraar & Zorgaanbieders  Januari-september 2022
Informatiebijeenkomst huisartsen (indien van toepassing) DSW Zorgverzekeraar
Eind september - begin oktober 2022
Tarief Addendum  aanbieden via VECOZO DSW Zorgverzekeraar
Begin oktober 2022
Tarief Addendum  ondertekenen via VECOZO Zorgaanbieders Begin oktober - half november 2022 (reactietermijn 4 weken)
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 12 november 2022

De zorgsector is medeverantwoordelijk voor klimaatverandering en milieuvervuiling, en dat heeft ernstige gevolgen voor de leefomgeving en de gezondheid. Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om - naast onze eigen verduurzaming - een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gehele zorgsector. Daarom gaan we ons als DSW inzetten om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. Daartoe willen we, in overleg met de verschillende zorgbranches, de contractering van duurzame zorg verder uitwerken. Vooruitlopend daarop verwachten we van alle zorgaanbieders dat ze zich committeren aan de landelijke CO2-doelstellingen en, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, hun CO2-routekaart ontwikkelen en aanleveren.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten. Dit hebben we ervaren tijdens de coronacrisis.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage op de eerste lijn, digitale intake breed in 2e lijn, starten pilots hybride ziekenhuizen). Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

Wijziging ten opzichte van 2022 (Voor aanbieders die geen doorlopende overeenkomst hebben)

 • Voor 2023 zijn de voorwaarden voor een overeenkomst persoonsgerichte chronische zorg (segment 2) geactualiseerd.
 • De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen is nader gespecificeerd.
 • In de beoordeling om een overeenkomst te volgen buiten DSW regio wordt ook naar de samenhang tussen de verschillende segmenten gekeken.

Het contracteerbeleid 2022 vindt u hier. 

Overeenkomst met DSW

Voor 2023 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:

Voorwaarden huisartsenzorg

 • Geregistreerd zijn in BIG-register;
 • Verplicht aantal uur bijscholing;
 • Gebruik maken van landelijke en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • Deelnemen aan farmacotherapeutisch overleg;
 • In overleg treden met andere zorgverleners bij verwijzing;
 • Actief deelnemen aan overlegvormen met collega-huisartsen;
 • 24 x 7 bereikbaar voor spoed.

Voorwaarden persoonsgerichte chronische zorg (segment 2)
De hoofdcontractant:

 • Is onafhankelijk in de zin dat deze niet direct verbonden is aan één praktijk of één groep zorgverleners;
 • Minimaal 80% van de eerstelijnszorgverleners, werkzaam in het preferentiegebied van DSW zorgverzekeraar zijn verbonden aan de hoofdcontractant;
 • Is in staat om integrale persoonsgerichte zorg in de regio te coördineren en te stimuleren met als doelstelling de kwaliteit van zorg te verbeteren;
 • Biedt gerichte scholing aan te bieden op het gebied van integrale persoonsgerichte zorg;
 • Stimuleert en ondersteunt alle eerstelijnszorgverleners in het digitaliseren en multidisciplinaire gegevensuitwisseling;
 • Is toetsbaar en transparant over de organisatie en de samenwerking met zorgverleners en andere partijen.

Wijze van contracteren

DSW regio
De contractering van huisartsenzorg verloopt digitaal via VECOZO. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat u beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO. U dient dit certificaat aan te vragen via de website van VECOZO. Voor toegang tot het Zorginkoopportaal is een aparte autorisatie nodig. DSW sluit overeenkomsten af op praktijkniveau.

De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd de kwalificatie die bij Vektis is aangegeven en de aanbieder is gevestigd in de WSD regio danwel de aanbieder heeft in het voorgaande jaar een overeenkomst afgesloten.

Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg, team Huisartsen- en Ketenzorg via telefoonnummer 010 2 422 764 / 010 2 466 299 of een mail sturen naar contractering.huisartsenzorg@dsw.nl.

Buiten DSW regio
Buiten de regio volgt DSW Zorgverzekeraar in principe de overeenkomst (bestaande uit segment 1, 2 en 3) van de preferente zorgverzekeraar (de zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel in uw werkgebied of dominante zorgverzekeraar in uw praktijk). Hierbij wordt tevens gekeken naar de samenhang tussen de verschillende segmenten. Voor onderaannemers geldt dat wij de afspraken enkel volgen op het moment dat de hoofdaannemer een (volg)overeenkomst heeft met DSW. Op het moment dat u bij uw preferente zorgverzekeraar aangeeft dat zij de gemaakte afspraken mogen doorsturen, ontvangen wij deze digitaal. Hiervoor hoeft u verder niets te doen. Indien u ervoor kiest om zelf de overeenkomst door te sturen kunt u deze mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post sturen naar:
 
DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Wanneer u liever direct met DSW een overeenkomst afsluit kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg, team Huisartsen- en Ketenzorg via telefoonnummer 010 2 422 764 / 010 2 466 299 of een mail sturen naar contractering.huisartsenzorg@dsw.nl.

 

Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Ook wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar heeft afgesloten kunt u declareren via VECOZO. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. U ontvangt de vergoeding zoals opgenomen in het overzicht ‘Vergoeding niet gecontracteerde huisartsenzorg’. Brengt u meer kosten in rekening dan de ongecontracteerde tarieven, moet u onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.

DSW controleert vooraf de rechtmatigheid van een declaratie met inschrijftarieven (en eventuele modules) door middel van de gegevens uit de ION-database. Dit betekent bijvoorbeeld dat een declaratie die wordt ingediend voor een patiënt die niet in het ION-register staat ingeschreven op naam van de declarerende huisarts/praktijk, wordt afgewezen met reden 366: “Verzekerde staat op naam andere huisarts ingeschreven.” Om te voorkomen dat declaraties onnodig worden afgewezen, wijzen wij u erop dat u tot uiterlijk twee dagen voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal de mogelijkheid heeft om wijzigingen door te geven in de ION-database.


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van huisartsenzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina