DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Kraamzorg en geboortecentra

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor kraamzorg en geboortecentra.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid kraamzorg en geboortecentra 2024

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wie Wat Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 1 april 2023
Contracteringsgesprekken DSW Zorgverzekeraar en zorgaanbieders juni t/m oktober 2023
Overeenkomst aanbieden DSW Zorgverzekeraar September tot november 2023
Na het versturen van het contract heeft u 4-6 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4-6 weken
 Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 13 november 2023

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.geboortezorg@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budgetneutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben: op een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn of een innovatievoorstel waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten wij ons op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van alle plannen en ontwikkelingen.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten. Dit hebben we ervaren tijdens de coronacrisis.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage in de eerste lijn, en de inzet van digitalisering in het gehele zorgpad, ook bij samenwerken in een netwerk tussen zorgverleners en met de patiënt. Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

In 2024 zal het huidige beleid grotendeels gecontinueerd worden. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst zijn minimaal gewijzigd.

Het contracteerbeleid 2023 vindt hier. 


Overeenkomst met DSW

Voorwaarden overeenkomst

Om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen wordt zzp'ers en samenwerkingsverbanden die zzp’ers faciliteren sinds 2020 een gedifferentieerde overeenkomst aangeboden. De zorgaanbieder die de overeenkomst aangaat:

 • is volledig aansprakelijk voor de werkzaamheden van ingeschakelde derden;
 • zal de ingeschakelde derde(n) dezelfde verplichtingen opleggen omtrent de zorg zoals vastgelegd in de zorgovereenkomst;
 • zorgt dat de aangesloten ZZP’ers uit een samenwerkingsverband zijn up to date zijn vastgelegd in Vektis;
 • dient zich te houden aan de hieronder gestelde voorwaarden voor een overeenkomst.

Voor 2024 geldt dat voor iedere instelling, dan wel de (zzp) kraamverzorgende minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:

Kraamzorg

De kraamzorginstelling:

 • is in het bezit van een AGB code voor de onderneming;
 • is in het bezit van HKZ/ISO certificaat voor kraamzorg;
 • levert kwaliteitsindicatoren aan Zorginstituut Nederland;
 • beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • zorgt ervoor dat een zorgvraag door zo min mogelijk kraamverzorgenden wordt uitgevoerd en zorgt voor adequate overdracht tussen de kraamverzorgenden bij wisseling;
 • neemt deel aan of laat zich vertegenwoordigen in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV);
 • spant zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt voor kraamzorg, waarin vraag en aanbod zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht in balans zijn.

De (zzp) kraamverzorgende:

 • voldoet aan de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • staat ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het kenniscentrum;
 • werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol (LIP);
 • handelt conform beleidsregel integrale geboortezorg;
 • handelt volgens de WHO gedragscode m.b.t. borstvoeding;
 • levert kwaliteitsindicatoren aan Zorginstituut Nederland;
 • beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • laat één zorgvraag in principe maximaal door twee kraamverzorgenden uitvoeren;
 • neemt deel aan of laat zich vertegenwoordigen in een VSV;
 • spant zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt voor kraamzorg, waarin vraag en aanbod zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht in balans zijn;
 • werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit). In dit kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteitskaders voor Kraamzorg geïntegreerd;
 • levert declaraties elektronisch aan.

Geboortecentrum

Het geboortecentrum:

 • is in het bezit van een AGB code voor de onderneming;
 • is in het bezit van HKZ/ISO certificaat voor kraamzorg;
 • neemt deel aan of laat zich vertegenwoordigen in een VSV;
 • heeft samenwerkingsafspraken met een ziekenhuis (over onder andere doorverwezen bevallingen);
 • heeft een overeenkomst met kraamzorgorganisaties of heeft kraamverzorgenden in dienst voor het verlenen van kraamzorg;
 • heeft een droge verbinding met een ziekenhuis waar acute verloskunde wordt verleend.
 • De (zzp) kraamverzorgende werkzaam in het geboortecentrum:
 • voldoet aan de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • staat ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het kenniscentrum;
 • werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol (LIP);
 • handelt conform beleidsregel integrale geboortezorg;
 • handelt volgens de WHO gedragscode m.b.t. borstvoeding;
 • declareert op de zorgstandaard kraamzorg;
 • levert declaraties elektronisch aan.

Speerpunten 2024

In 2024 zal extra aandacht worden besteed aan:

Capaciteitsproblematiek

De capaciteitsproblematiek in de kraamzorg is groot. Er is de afgelopen jaren een relatief hoog ziekteverzuim geweest, mede door Covid-19, maar ook bijvoorbeeld door ervaren werkdruk. De uitstroom van kraamverzorgenden is groter dan de instroom. Wij zullen actief aandacht besteden aan de capaciteitsproblematiek in onze kernregio. Er zal worden gekeken naar het vergroten van de capaciteit om kraamverzorgenden op te leiden, maar ook naar mogelijkheden om de zorg anders in te richten, waardoor de werkdruk zal worden verlaagd. Wij zullen initiatieven ter bevordering hiervan ondersteunen.

Digitale zorg

>Digitale zorg kreeg de afgelopen jaren, door de omstandigheden, ook in de geboortezorgketen verdere aandacht en bood uitkomsten. In 2024 zullen wij deze zorg differentiëren en onderscheid maken tussen standaard voorlichting/voorlichting via apps en 1-op-1 voorlichting tussen kraamverzorgende en kraamgezin.

Max-max tarief achterstandswijk

In 2024 zal DSW de uitbetaling van het max-max tarief voor de achterstandswijk blijven uitkeren voor alle kraamvrouwen wonend in een achterstands postcode. Hiervoor hoeft geen apart addendum te worden afgesloten. Het tarief wordt door dit beleid evenredig verdeeld tussen de verschillende kraamzorgorganisaties die zorg leverden in de achterstandswijk.

Wijze van contracteren

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u als niet-gecontracteerde zorgaanbieder een zorgovereenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze aanvragen door middel van de vragenlijst, te vinden op de brochurepagina.

ingevulde en getekende vragenlijst, voorzien van de gevraagde documenten kunt u mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post sturen naar:
DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche, verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.


Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van geboortezorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina

Links

Naar boven