DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Kraamzorg en geboortecentra

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor kraamzorg en geboortecentra.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid kraamzorg en geboortecentra 2025

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Wie Wat Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 1 april 2024
Contracteringsgesprekken DSW Zorgverzekeraar en zorgaanbieders juni t/m september 2024
Overeenkomst aanbieden DSW Zorgverzekeraar september 2024
Na het versturen van het contract heeft u 4 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4 weken
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 12 november 2024

DSW vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.geboortezorg@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
 • De omvang en de doelgroep.
 • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
 • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
 • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke DSW-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan. We doen dit op basis van de afspraken die in Nederland gemaakt zijn in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0).

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid voor kraamzorg vindt u op de website van ZN.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

In 2025 zal het huidige beleid grotendeels gecontinueerd worden. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst zijn minimaal gewijzigd.

Hier vindt u het contracteerbeleid 2024.


Overeenkomst met DSW

Voorwaarden overeenkomst

Om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen wordt zzp'ers en samenwerkingsverbanden die zzp’ers faciliteren een gedifferentieerde overeenkomst aangeboden. De zorgaanbieder die de overeenkomst aangaat:

 • is volledig aansprakelijk voor de werkzaamheden van ingeschakelde derden;
 • zal de ingeschakelde derde(n) dezelfde verplichtingen opleggen omtrent de zorg zoals vastgelegd in de zorgovereenkomst;
 • zorgt dat de aangesloten ZZP’ers uit een samenwerkingsverband up to date zijn vastgelegd in Vektis;
 • dient zich te houden aan de hieronder gestelde voorwaarden voor een overeenkomst.

Voor 2025 geldt dat voor iedere instelling, dan wel de (zzp) kraamverzorgende minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:

Kraamzorg

De kraamzorginstelling:

 • is in het bezit van een AGB code voor de onderneming;
 • is in het bezit van HKZ/ISO certificaat voor kraamzorg;
 • levert kwaliteitsindicatoren aan Zorginstituut Nederland;
 • beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • zorgt ervoor dat een zorgvraag door zo min mogelijk kraamverzorgenden wordt uitgevoerd en zorgt voor adequate overdracht tussen de kraamverzorgenden bij wisseling;
 • neemt deel aan of laat zich vertegenwoordigen in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV);
 • spant zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt voor kraamzorg, waarin vraag en aanbod zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht in balans zijn;
 • werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit). In dit kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteitskaders voor Kraamzorg geïntegreerd;
 • levert declaraties elektronisch aan.

De kraamverzorgende in loondienst van een kraamzorgorganisatie:

 • voldoet aan de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • staat ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het kenniscentrum;
 • werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol (LIP);
 • handelt conform beleidsregel integrale geboortezorg;
 • handelt volgens de WHO gedragscode m.b.t. borstvoeding;

De ZZP kraamverzorgende:

 • voldoet aan de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • staat ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het kenniscentrum;
 • werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol (LIP);
 • handelt conform beleidsregel integrale geboortezorg;
 • handelt volgens de WHO gedragscode m.b.t. borstvoeding;
 • levert kwaliteitsindicatoren aan Zorginstituut Nederland;
 • beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • zorgt ervoor dat een zorgvraag door zo min mogelijk kraamverzorgenden wordt uitgevoerd en zorgt voor adequate overdracht tussen de kraamverzorgenden bij wisseling;
 • neemt deel aan of laat zich vertegenwoordigen in een VSV;
 • spant zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt voor kraamzorg, waarin vraag en aanbod zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht in balans zijn;
 • levert declaraties elektronisch aan.

Geboortecentrum

Het geboortecentrum:

 • is in het bezit van een AGB code voor de onderneming;
 • is in het bezit van HKZ/ISO certificaat voor kraamzorg;
 • neemt deel aan of laat zich vertegenwoordigen in een VSV;
 • heeft samenwerkingsafspraken met een ziekenhuis (over onder andere doorverwezen bevallingen);
 • heeft een overeenkomst met kraamzorgorganisaties of heeft kraamverzorgenden in dienst voor het verlenen van kraamzorg;
 • heeft een droge verbinding met een ziekenhuis waar acute verloskunde wordt verleend.
 • spant zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt voor kraamzorg, waarin vraag en aanbod zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht in balans zijn;
 • werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe audit). In dit kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteitskaders voor Kraamzorg geïntegreerd;
 • De (zzp) kraamverzorgende werkzaam in het geboortecentrum:

De kraamverzorgende in loondienst van een geboortecentrum:

 • voldoet aan de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • staat ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het kenniscentrum;
 • werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol (LIP);
 • handelt conform beleidsregel integrale geboortezorg;
 • handelt volgens de WHO gedragscode m.b.t. borstvoeding;

De (zzp) kraamverzorgende werkzaam in het geboortecentrum:

 • voldoet aan de Basiskwaliteitseisen Kraamzorg zoals vastgesteld door de beroepsgroep;
 • is in het bezit van een AGB code;
 • staat ingeschreven in het kwaliteitsregister bij het kenniscentrum;
 • werkt volgens het Landelijk Indicatieprotocol (LIP);
 • handelt conform beleidsregel integrale geboortezorg;
 • handelt volgens de WHO gedragscode m.b.t. borstvoeding;
 • levert kwaliteitsindicatoren aan Zorginstituut Nederland;
 • beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • neemt deel aan of laat zich vertegenwoordigen in een VSV;
 • spant zich in om een positieve bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt voor kraamzorg, waarin vraag en aanbod zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht in balans zijn;
 • declareert op de zorgstandaard kraamzorg;
 • levert declaraties elektronisch aan.

Speerpunten 2025

In 2025 zal extra aandacht worden besteed aan:

Capaciteit

De capaciteitsproblematiek in de kraamzorg blijft onverminderd groot in een aantal regio’s in Nederland. Er is de afgelopen jaren een relatief hoog ziekteverzuim geweest en de uitstroom van kraamverzorgenden is groter dan de instroom. Wij vinden het belangrijk dat in tijden van krapte de beschikbare capaciteit evenredig wordt verdeeld, zodat elke kraamvrouw zorg kan ontvangen. Wij zullen actief aandacht besteden aan de capaciteitsproblematiek in onze kernregio. Tevens zullen wij initiatieven ter bevordering van het anders inrichten van de zorg om de werkdruk te verlagen ondersteunen. Zorgverzekeraars zullen een gezamenlijke visie opstellen om de kraamzorg ook voor de langere termijn weer toekomstbestendig te maken, DSW zal hier een actieve bijdrage aan leveren.
Om alle verzekerden van zorg te kunnen blijven voorzien in 2025 zal het contractvoorstel van DSW bij gelijkblijvende feiten en omstandigheden in de sector, in lijn zijn met de afspraken die zijn gemaakt in het convenant van 2023 en 2024. 
Van de te contracteren kraamzorgorganisaties verwachten wij dat zij hun postcode werkgebied in 2025 gelijk houden aan 2024 of uitbreiden. Mocht dit wegens omstandigheden niet mogelijk zijn, gaan wij hierover graag in gesprek.

Opleiden van kraamverzorgenden

Om de capaciteit in de sector in stand te kunnen houden is opleiden van nieuwe kraamverzorgenden noodzakelijk. Wij vinden dat de gehele sector hiervoor verantwoordelijk is. Wij handhaven daarom onze opleidingeis van 1 opleidingsplaats per 6.7FTE.

Digitale zorg

Digitale zorg kreeg de afgelopen jaren, door de omstandigheden, ook in de geboortezorgketen verdere aandacht en bood uitkomsten in de capaciteitsproblematiek. Wij zullen ook in 2025 deze zorg blijven differentiëren in standaard voorlichting/voorlichting via apps en 1-op-1 voorlichting tussen kraamverzorgende en kraamgezin. Landelijk gemaakte afspraken zijn hierin leidend.>

Kansrijke Start

In het GALA zijn belangrijke afspraken vastgelegd met betrekking tot Kansrijke Start en bijpassende financiering. Wij vinden het belangrijk dat gezinnen in kwetsbare omstandigheden de juiste zorg ontvangen, zodat elk kind een zo goed mogelijke start kan maken in het leven. Binnen reguliere financiering en het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA)zoeken wij, samen de zorgaanbieders uit de kernregio, naar oplossingen om Kansrijke Start vorm te geven. Wij gaan hier graag over in gesprek met zorgaanbieders.

Achterstandswijken

De extra middelen die via Kansrijke Start ter beschikking zijn gekomen, in combinatie met de uitkomsten van het eerdere NZa kostenonderzoek waaruit gebleken is dat kraamzorg in de achterstandswijk geen aantoonbaar hogere kosten met zich meebrengt, zal DSW per 2025 stoppen met de uitbetaling van het max-max tarief voor de achterstandswijk.

Looptijd van de overeenkomst

De looptijd van de overeenkomst Kraamzorg bedraagt één (1) kalenderjaar (2025). De looptijd van de overeenkomst Geboortecentrum bedraagt drie (3) kalenderjaren (2023, 2024 en 2025).

Wijze van contracteren

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. U ontvangt hiervoor automatisch een vragenlijst via Vecozo. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan verzoeken wij u contact op te nemen via e-mailadres contractering.geboortezorg@dsw.nl. DSW biedt na het invullen van de vragenlijsten de overeenkomst digitaal via VECOZO aan. In uw VECOZO-omgeving kunt u met het juiste VECOZO-certificaat de overeenkomst tekenen.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Via de website van Vektis kunt u de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. Als u dit nog niet heeft, kunt u een VECOZO-certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Op de pagina Materiële controle leest u meer over ons controleplan.


Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van geboortezorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina

Links

Naar boven