Huisartsenposten en Ambulancezorg

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor ambulancezorg en de Centrale Huisartsenpost.

Contracteerbeleid Huisartsenposten en Ambulancezorg 2023

Verzekerden die acute zorg nodig hebben, worden tijdig van goede zorg voorzien. Wij conformeren ons aan de landelijke normen, wet- en regelgeving. Uitgangspunten bij het maken van afspraken zijn transparantie en doelmatige zorg op basis van de genoemde normen.

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Centrale Huisartsenpost (CHP)

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar
1 april  2022
Verantwoording CHP 2020 DSW Zorgverzekeraar in samenspraak met CZ, Zilveren Kruis en zorgaanbieders
mei-juni 2022
Begrotingsgesprekken DSW Zorgverzekeraar in samenspraak met CZ, Zilveren Kruis en zorgaanbieders september - oktober 2022
Begroting indienen bij NZa DSW Zorgverzekeraar in samenspraak met CZ, Zilveren Kruis en zorgaanbieders 1 november 2022
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 12 november 2022

Ambulancezorg

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid 2022 DSW Zorgverzekeraar
1 april  2022
Contracteringsgesprekken DSW Zorgverzekeraar in samenspraak met Zilveren Kruis en RAV  continu
Afronden budgetafspraken 2022 DSW Zorgverzekeraar in samenspraak met Zilveren Kruis en RAV 31 december 2022
Afsluiten WMG overeenkomst incl. addenda DSW Zorgverzekeraar in samenspraak met Zilveren Kruis en RAV 1e kwartaal 2023
Nacalculatie budget 2021 DSW Zorgverzekeraar in samenspraak met Zilveren Kruis en RAV 1 juli 2023

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.huisartsenzorg@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budget neutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben: op een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn, of een innovatievoorstel waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

De zorgsector is medeverantwoordelijk voor klimaatverandering en milieuvervuiling, en dat heeft ernstige gevolgen voor de leefomgeving en de gezondheid. Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om - naast onze eigen verduurzaming - een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gehele zorgsector. Daarom gaan we ons als DSW inzetten om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. Daartoe willen we, in overleg met de verschillende zorgbranches, de contractering van duurzame zorg verder uitwerken. Vooruitlopend daarop verwachten we van alle zorgaanbieders dat ze zich committeren aan de landelijke CO2-doelstellingen en, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, hun CO2-routekaart ontwikkelen en aanleveren.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten. Dit hebben we ervaren tijdens de coronacrisis.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage op de eerste lijn, digitale intake breed in 2e lijn, starten pilots hybride ziekenhuizen). Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

Er zijn voor 2023 geen wijzigingen in het beleid ten opzichte van 2022.

Het contracteerbeleid 2022 vindt u hier. 


Overeenkomst met DSW

Centrale huisartsenpost

Zorg geleverd door huisartsenposten is non-concurrentieel en wordt in heel Nederland door middel van representatie gecontracteerd. Per regio contracteren de twee zorgverzekeraars die het grootste marktaandeel aan verzekerden hebben de zorg mede namens de andere zorgverzekeraars. DSW contracteert deze zorg samen met CZ voor de regio Delft, Pijnacker Nootdorp en Westland en samen met Zilveren Kruis voor de regio Nieuwe Waterweg Noord en Oostland.

Ambulancezorg

Er zijn in Nederland 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Ambulancezorg wordt in representatie gecontracteerd. DSW is in de regio Rotterdam Rijnmond tweede representant. Samen met eerste representant Zilveren Kruis maakt DSW afspraken met de RAV van Rotterdam Rijnmond. Bij de overige RAV's maken andere zorgverzekeraars voor DSW afspraken.


Declareren van zorgkosten 

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.


 

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.