DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

2022 Instellingen

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van GGZ

Nieuws en mededelingen

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Dit betekent dat er afscheid wordt genomen van de DBC’s GGZ en van de basis GGZ producten. De zorg moet vanaf 2022 in consulten gedeclareerd worden.

Op het moment van publiceren van dit contracteerbeleid is nog veel onduidelijk over de nieuwe manier van bekostigen. Ons beleid is dan ook gebaseerd op wat wel duidelijk is. Wanneer er in de komende periode meer duidelijkheid komt over de verdere invulling van het ZPM zullen wij ons contracteerbeleid indien nodig aanpassen. Hierover zullen wij de zorgaanbieders tijdig informeren.

Ook is nog niet duidelijk of er een nieuw model kwaliteitsstatuut wordt ingevoerd per 1 januari 2022. Onder het kopje ‘voorwaarden overeenkomst’ beschrijven wij wat wij verwachten indien het nieuwe model kwaliteitsstatuut wordt ingevoerd.

Wel is duidelijk dat vanaf 1 januari 2022 de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) wordt vervangen door de Wet toetreding zorgaanbieder (Wtza). Vanuit deze nieuwe wetgeving blijkt dat zorgaanbieders die met meer dan tien zorgverleners de zorg vormgeven een vergunning dienen aan te vragen. Bestaande zorgaanbieders hebben twee jaar de tijd vanaf 1 januari 2022 om deze vergunning aan te vragen. Deze aanbieders vallen dan niet meer onder het kwaliteitsstatuut sectie II (vrijgevestigden), maar onder het kwaliteitsstatuut sectie III (instellingen).

Indien in wet- en regelgeving meer duidelijk wordt over bovenstaande zullen wij u, wanneer dit invloed heeft op ons contracteerbeleid, hierover informeren onder dit kopje (‘Nieuws en mededelingen’).


Contracteerbeleid curatieve GGZ 2022

DSW Zorgverzekeraar volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja, in hoeverre - de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgen hebben voor het contracteerbeleid 2022. Mochten aanpassingen in het contracteerbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daar tijdig over via onze website.

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg moet doelmatig zijn en is gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap
 • De zorgaanbieder moet zich blijven ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wat Wie Wanneer
Uitnodiging start contractering 2022 DSW/Zorgaanbieder Augustus 2021
Informatieavond instellingen DSW September 2021
Aanvragen overeenkomst via contractmodule GGZ Zorgaanbieder September - oktober 2021
Onderhandelingen met zorgaanbieders met een omzet >€500.000 DSW/Zorgaanbieder Augustus - oktober 2021
Wanneer voldaan aan randvoorwaarden, versturen overeenkomsten  DSW September - oktober 2021
Na het versturen van het contract heeft u 4-6 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4-6 weken
 Publicatie website gecontracteerde aanbieders DSW 12 november 2021

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wel werken wij graag mee aan en faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.ggz@dsw.nl.

Graag o.a. de volgende punten hierin verwerken:

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • De innovatie moet breed implementeerbaar/schaalbaar zijn.
 • De innovatie moet een bekostigingsvoorstel bevatten. De voorstellen moeten een budget neutrale of kostenbesparende businessclass hebben.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben. Dus er moet een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn, of het moet een innovatievoorstel zijn waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

Als maatschappelijke organisatie ondersteunen we de beweging tot verduurzaming van de zorg in de vorm van de Green Deal Zorg. Vanuit de Green Deal richten we ons op een viertal pijlers (CO2 reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en gezonde leefomgeving). DSW voert proactief het gesprek over duurzaamheid met zorgaanbieders en kijkt gezamenlijk naar passende alternatieven voor verduurzaming in de keten.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg en biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten. Dit hebben we ervaren tijdens de coronacrisis.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • Elke zorgaanbieder faciliteert de mogelijkheid tot digitaal consult. Voor sommige zorg is een normstelling voor het percentage digitale consulten in de contractering van toepassing.
 • Om te komen tot een generiek benaderbare landelijke zorginfrastructuur willen we samen met zorgaanbieders komen tot afspraken, waarin de noodzakelijke randvoorwaarden geborgd worden. Initiatieven die hieraan mee werken worden gestimuleerd met o.a. deelname aan de VIPP-regelingen. Om daarin ook de patiënt centraal te stellen is de gegevensuitwisseling met PGO’s een noodzakelijke vereiste. Daarnaast is het een belangrijke randvoorwaarde dat zorgaanbieders gebruik maken van generieke voorzieningen t.a.v. adressering, toestemming, identificatie, authenticatie en autorisatie.
 • De juiste zorg op de juiste plek vraagt een meer integrale benadering van inzet van zorg (digitaal waar het kan, gecombineerd met fysiek waar het moet). Dit vraagt aanpassingen in zorgpaden (bv. digitale triage 1e lijn, digitale intake breed in 2e lijn, starten pilots hybride ziekenhuizen). Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

Per 1 januari 2022 wordt een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ ingevoerd: het zorgprestatiemodel (ZPM). De contractafspraken 2022 zullen dan ook in lijn zijn met deze nieuwe wijze van bekostiging en niet meer conform de DBC-structuur. Het contracteerbeleid 2021 vindt u hier.


Overeenkomst met DSW

Instellingen contracteren wij via een online contractmodule in MijnZorgverlener. Als u geïnteresseerd bent in een overeenkomst voor 2022, dan kunt u contact opnemen via contractering.ggz@dsw.nl.

Type afspraak

In het contract maken we afspraken over de tarieven die de aanbieder mag declareren. Voor de beroepen die werkzaam zijn binnen de instelling worden tarieven afgesproken binnen de settings die de aanbieder aanbiedt.

Landelijk is afgesproken dat de invoering van het ZPM budgetneutraal plaatsvindt. Dit is dan ook ons uitgangspunt in de contractafspraken 2022. DSW hanteert twee type afspraken voor de GGZ-instellingen, waarbij het onderscheid wordt gemaakt op basis van de over het schadejaar 2019 uitbetaalde declaraties.

 • De prijsafspraken: minder dan € 500.000 gedeclareerd;
 • De omzetafspraken: meer dan € 500.000 gedeclareerd.

Prijsafspraken

Voor deze groep instellingen verloopt de contractering via een digitale contractmodule in MijnZorgverlener. Voor instellingen die uitsluitend werken binnen de settingen Ambulant Sectie III monodisciplinair en/of Ambulant Sectie III multidisciplinair wordt het contract binnen de contractmodule aangeboden en kan hier digitaal worden ondertekend.

Voor instellingen die naast de settingen Ambulant Sectie III monodisciplinair en/of Ambulant Sectie III multidisciplinair binnen minimaal één andere setting werken, wordt het contract per mail aangeboden na het volledig invullen van de contractaanvraag in de contractmodule in MijnZorgverlener.

Om in het kader van doelmatigheid ‘de vinger aan de pols’ te houden spreken wij bij deze groep naast de tarieven ook een generiek (ruim) omzetplafond af dat is gebaseerd op de reeds uitbetaalde declaraties over het schadejaar 2019.

Omzetafspraken

Nadat de contractmodule is doorlopen, gaan wij met omzetinstellingen in gesprek over onder andere het omzetplafond, over de gemiddelde omzet per patiënt en over de hoogte van de tarieven. De onderhandeling wordt voorafgegaan door het invullen van een format, waarvoor de zorgaanbieder minimaal 4 weken de tijd krijgt.

Indien een prijs- of omzetafspraak gedurende het jaar niet passend blijkt, kan de instelling contact opnemen met contractering.ggz@dsw.nl of met de bij hen bekende relatiebeheerder.

Wij sluiten een overeenkomst met GGZ-instellingen die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ sectie III en die voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

Indien het nieuwe model kwaliteitsstatuut (Landelijk Kwaliteitsstatuut) wordt ingevoerd per 1 januari 2022, verwachten wij van de zorgaanbieders die wij contracteren dat zij zich inspannen om voor 1 januari 2022 het kwaliteitsstatuut conform het Landelijk Kwaliteitsstatuut goedgekeurd te hebben.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)
  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.
 • Certificaat VECOZO
  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval de factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als: "een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde". Meer informatie over de materiële controles kunt u hier vinden.


Vergoeding voor consumenten 2022

Voor informatie over de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

MijnZorgverlener

Ga naar de beveiligde omgeving voor zorgverleners. Hierop vindt u o.a. overeenkomsten & declaraties.

Naar boven