DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

2024 Vrijgevestigden

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van GGZ.

Nieuws en mededelingen

Als u in 2023 al een contract heeft met DSW Zorgverzekeraar, krijgt u automatisch een uitnodiging voor volgend jaar. Nog geen contract met DSW Zorgverzekeraar? Lees dan verder.


Contracteerbeleid curatieve GGZ 2024

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 1 april 2023
Aanmelden nieuwe zorgaanbieders Zorgaanbieder Vanaf augustus 2023
Aanvragen en ondertekenen contract via contractmodule GGZ DSW Zorgverzekeraar Vanaf begin september 2023
Na het doorlopen van de contractmodule GGZ heeft u 6 weken de tijd om het contract te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 6 weken na doorlopen van contractmodule
Publicatie website gecontracteerde aanbieders DSW 13 november 2023

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.ggz@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budgetneutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben: op een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn, of een innovatievoorstel waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten wij ons op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van alle plannen en ontwikkelingen.

Aanvullend verwachten we van alle zorgaanbieders met vastgoed en meer dan 250 fte dat ze:

 • uiterlijk 1 januari 2024 een bestuurlijk vastgestelde CO2 routekaart inclusief strategisch vastgoedbeheerplan hebben aangeleverd bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

Wat doen wij in 2024:

 • DSW gaat, met GGZ-zorgaanbieders waar we ten minste de marktleider-zorgverzekeraar zijn in gesprek aan de hand van de verduurzamingsinitiatieven met de meeste impact uit het uitvoeringsplan van de branche (de Nederlandse ggz). Het gesprek heeft tot doel om de ambitie, verduurzamingsdoelstellingen en concrete acties van de zorgaanbieder te bespreken en te stimuleren met de verduurzamingsdoelstellingen aan de slag te gaan.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage in de eerste lijn, en de inzet van digitalisering in het gehele zorgpad, ook bij samenwerken in een netwerk tussen zorgverleners en met de patiënt. Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.


Overeenkomst met DSW

DSW sluit graag een overeenkomst met alle zorgaanbieders die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ sectie II en die voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Vrijgevestigden die wij contracteren werken uitsluitend in setting 1: Sectie II monodisciplinair. De overige settings zijn voorbehouden aan de instellingen. DSW contracteert niet selectief om de keuzevrijheid voor onze verzekerden te kunnen garanderen.

Vrijgevestigde praktijken contracteert DSW op ondernemingsniveau. De contractering verloopt via onze digitale contractmodule op MijnZorgverlener. De contractmodule bevat een korte vragenlijst en aan het eind van de module wordt het contract gegenereerd en digitaal aangeboden. De zorgaanbieder kan het contract binnen de contractmodule ondertekenen.

Contracten voor 2024

Wij bieden een eenjarig contract voor 2024 aan. Heeft u dit jaar al een contract met DSW Zorgverzekeraar? Dan ontvangt u in september automatisch een uitnodiging om tot een overeenkomst te komen voor volgend jaar. Tot die tijd hoeft u geen actie te ondernemen.

Bent u geïnteresseerd in een overeenkomst met DSW Zorgverzekeraar (en heeft u dit jaar geen contract met ons)? Zorg dat u de genoemde voorwaarden voldoet en stuur een e-mail naar: contractering.ggz@dsw.nl. Vergeet niet de AGB-code van de praktijk/instelling te benoemen als u ons benadert.

DSW spreekt met vrijgevestigden tarieven af die gebaseerd zijn op de tarieven die wij in voorgaande jaren met deze groep overeenkwamen. Daarnaast verschillen de tarieven afhankelijk van de beroepen die werkzaam zijn binnen de praktijk. Wij nemen naast de tarieven geen omzetplafond op in de overeenkomst, waardoor onze afspraak nooit kan leiden tot een patiëntenstop.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Via de website van Vektis kunt u de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. Als u dit nog niet heeft, kunt u een VECOZO-certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval de factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen voorafgaand aan de behandeling kenbaar maken middels een vaststaande prijslijst.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken, zowel van gecontracteerde als van niet gecontracteerde zorg. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als: "een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde". Op de pagina Materiële controle leest u meer over ons controleplan.


Vergoeding voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

MijnZorgverlener

Ga naar de beveiligde omgeving voor zorgverleners. Hierop vindt u o.a. overeenkomsten & declaraties.

Naar boven