DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Hulpmiddelen

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor hulpmiddelenleveranciers.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid hulpmiddelen 2024

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 11 april 2023
Contracteringsgesprekken DSW Zorgverzekeraar april-oktober 2023
Versturen overeenkomsten DSW Zorgverzekeraar oktober 2023
Na het versturen van de overeenkomst heeft u 4-6 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder Reactietermijn van 4-6 weken
Contractering afronden DSW Zorgverzekeraar 13 november 2023
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 13 november 2023

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.hulpmiddelen@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budget neutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben: op een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn of een innovatievoorstel waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten wij ons op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van alle plannen en ontwikkelingen.

Wat doen wij in 2024

 • Wij Zorgverzekeraars nemen duurzaamheidscriteria mee in de contractering van hulpmiddelenleveranciers, waaronder terugdringen verpakkingen en voorkomen van verspilling.
 • Wij Zorgverzekeraars nemen, in lijn met GDDZ3.0 art. 5.2.b., herbruikbaarheid van hulpmiddelen mee in de inkoopcriteria. De ambitie is tenminste 20% van de ingekochte hulpmiddelen herbruikbaar in 2026.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage in de eerste lijn, en de inzet van digitalisering in het gehele zorgpad, ook bij samenwerken in een netwerk tussen zorgverleners en met de patiënt. Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

Het contracteerbeleid van 2023 wordt in 2024 ongewijzigd voortgezet.

Het contracteerbeleid 2023 vindt u hier.


Overeenkomst met DSW

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden belangrijk. Met alle leveranciers die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een overeenkomst afgesloten, als zij dit willen.

Voorwaarde nieuwe leveranciers

 • Voor de meeste gecontracteerde leveranciers is certificering bij SEMH, StAr, ISO, NUVO sectie Kwaliteitsgroep Low Vision of ANKO een onderdeel van de overeenkomst. De eisen voor kwaliteit verschillen per hulpmiddelengroep. Vanwege de grote diversiteit aan hulpmiddelen zijn deze kwaliteitseisen op te vragen bij de afdeling Zorgcontractering Hulpmiddelen.
 • Bij een aantal hulpmiddelengroepen is opgenomen dat er conform (ZN)protocollen, richtlijnen en/of hulpmiddelenkompassen wordt gewerkt.

Wijze van contracteren

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle leveranciers die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u als niet-gecontracteerde leverancier een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar overeenkomsten@dsw.nl. Wij ontvangen graag uw AGB-code, kopie van eventuele certificering en voor welke hulpmiddelengroep u een overeenkomst wilt ontvangen.

Het aanvragen van een overeenkomst is het gehele jaar mogelijk.

De overeenkomsten voor orthopedische schoenen, therapeutische elastische kousen, pro- en orthesen, haarwerken, audiciens (gedeeltelijk), low vision hulpmiddelen en mammaprotheses worden via VECOZO aangeboden. Maatwerkovereenkomsten worden per email aangeboden.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties beveiligd naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche, verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier een AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.


Wanneer u geen overeenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval een factuur aan de patiënt. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden voorafgaand aan de levering van hulpmiddelen informeren over prijs en overige voorwaarden.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Dit geldt zowel voor gecontracteerde als niet gecontracteerde leveranciers. Ons controleplan kunt u hier inzien.


Vergoedingen 

Voor informatie over de vergoeding en eventuele eigen bijdrage van hulpmiddelen voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht.

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven