DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Valpreventie

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor valpreventie. Vanuit de Zorgverzekeringswet vergoeden we in bepaalde gevallen de valrisicobeoordeling en een valpreventieve beweeginterventie voor ouderen met een hoog valrisico.

Nieuws en mededelingen 1 maart 2024

Ten opzichte van het eerder gepubliceerde contracteerbeleid 2024 dat u op deze webpagina aantreft, zijn er de volgende wijzigingen:

Ten aanzien van de voorwaarden voor de zorgaanbieder die de valpreventieve beweeginterventie gaat uitvoeren, geldt dat:

 • De zorgaanbieder een valpreventieve beweeginterventie toepast die is geduid als verzekerde zorg volgens beoordelingskader ‘Valpreventieve beweeginterventies binnen de Zorgverzekeringswet’ van het Zorginstituut
 • De zorgaanbieder heeft een opleiding afgerond voor het uitvoeren van de valpreventieve beweeginterventie en staat ingeschreven in het bijbehorende register, voor zover er een register aanwezig is.

De ketenaanpak valpreventie wordt vanaf 2024 vormgegeven door de zorgverzekeraar en gemeenten tezamen. Het inrichten van een nieuwe zorgsoort heeft tijd nodig en daarom wordt 2024 gezien als opstartjaar. Wij behouden ons het recht voor om in de volgende jaren deze zorg op een andere wijze te contracteren.
Als er nieuwe ontwikkelingen omtrent valpreventie zijn, laten wij het u hier weten.

Mocht u vragen hebben over de zorgcontractering 2024 en/of in aanmerking willen komen voor een zorgovereenkomst, dan kunt u contact opnemen met contractering.preventie@dsw.nl

Ketenaanpak valpreventie

Valpreventie richt zich op het verminderen van het risico op vallen bij thuiswonende ouderen. Valpreventie wordt vanaf 2024 in een ketenaanpak in samenwerking met gemeenten vormgegeven. Vanuit de Zorgverzekeringswet vergoeden we in bepaalde gevallen de valrisicobeoordeling en een valpreventieve beweeginterventie voor ouderen met een hoog valrisico.

Contracteerbeleid valpreventie 2025

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 1 april 2024
Versturen contracten DSW Zorgverzekeraar
september 2024
Na het versturen van het contract heeft u 4-6 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen  Zorgaanbieder  Reactietermijn van 4-6 weken
Contractering afronden DSW Zorgverzekeraar Begin november 2024
Publicatie gecontracteerde partijen op de website  DSW Zorgverzekeraar  12 november 2024 

DSW vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.preventie@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
 • De omvang en de doelgroep.
 • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
 • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
 • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke DSW-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan. We doen dit op basis van de afspraken die in Nederland gemaakt zijn in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0).

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid en specifieke aanvullingen voor Valpreventie vindt u op de website van ZN.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

N.v.t.

Overeenkomst met DSW

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, komen in principe in aanmerking voor een overeenkomst.

Voorwaarden voor de zorgaanbieder die de valrisicobeoordeling gaat uitvoeren:

 • De zorgaanbieder is huisarts;
 • De zorgaanbieder is BIG-geregistreerd;
 • De zorgaanbieder maakt gebruik van landelijke en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden.

Voorwaarden voor de zorgaanbieder die de valpreventieve beweeginterventie gaat uitvoeren:

 • De zorgaanbieder is fysio- of oefentherapeut;
 • De zorgaanbieder is BIG-geregistreerd (fysiotherapeut) of Artikel 34, BIG-geregistreerd (oefentherapeut);
 • De zorgaanbieder staat vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici, het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF):
 • De zorgaanbieder heeft een opleiding afgerond voor het uitvoeren van de valpreventieve beweeginterventie en staat ingeschreven in het bijbehorende register, voor zover er een register aanwezig is;
 • De zorgaanbieder past een valpreventieve beweeginterventie toe die is geduid als verzekerde zorg volgens beoordelingskader ‘Valpreventieve beweeginterventies binnen de Zorgverzekeringswet’ van het Zorginstituut;
 • De valpreventieve beweeginterventie kan zowel individueel als in een groep aangeboden worden. Bij een groep is er een maximum van 6 cliënten per zorgaanbieder;
 • De valpreventieve beweeginterventie bestaat uit een intake en minimaal 3 sessies per week;
 • De zorgaanbieder maakt gebruik van landelijke en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • Er zijn afspraken gemaakt met het sociaal domein over de inrichting van de keten.

DSW regio (Westland Schieland Delfland)

Valrisicobeoordeling

DSW contracteert de valrisicobeoordeling in de DSW-regio via een addendum op het huisartsencontract.

Valpreventieve beweeginterventie

DSW contracteert de valpreventieve beweeginterventie in de DSW-regio via een individueel contract.

Buiten de DSW regio

Valrisicobeoordeling

Buiten de regio biedt DSW u de mogelijkheid om de overeenkomst voor de valrisicobeoordeling van de preferente zorgverzekeraar te laten volgen. Wij passen dit volgbeleid toe bij de contractering van de ketenaanpak valpreventie omdat de preferente zorgverzekeraar uw regio het beste kent, ook de samenwerking met de gemeenten moet aangaan voor valpreventie, en daardoor in staat is goede ketenafspraken te maken. Indien u ervoor kiest om de overeenkomst voor de valrisicobeoordeling voor te leggen om te volgen, kunt u de overeenkomst mailen naar contractering.preventie@dsw.nl.

Valpreventieve beweeginterventie

Buiten de regio biedt DSW zorgaanbieders de mogelijkheid om de overeenkomst voor de valpreventieve beweeginterventie van de preferente zorgverzekeraar te laten volgen. Wij passen dit volgbeleid toe bij de contractering van de ketenaanpak valpreventie omdat de preferente zorgverzekeraar uw regio het beste kent, ook de samenwerking met de gemeenten moet aangaan voor valpreventie, en daardoor in staat is goede ketenafspraken te maken. Indien u ervoor kiest om de overeenkomst voor te leggen om te volgen, kunt u de overeenkomst mailen naar contractering.preventie@dsw.nl.

In het contract maken we afspraken over de tarieven die de zorgaanbieder mag declareren.

Wij gaan graag in gesprek met de zorgaanbieders die werkzaam zijn in de Westland Schieland Delfland (WSD) regio om na te gaan op welke wijze de regionale contractering van de ketenaanpak valpreventie het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) ondersteunt, en om te bespreken in hoeverre het RIGA onderdeel kan uitmaken van deze contractering.

Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als voor DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Via de website van Vektis kunt u de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. Als u dit nog niet heeft, kunt u een VECOZO-certificaat aanvragen.

Wanneer u geen overeenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Op de pagina Materiële controle leest u meer over ons controleplan.


Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van valpreventie voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.
Naar boven