DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

2024 Instellingen

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van GGZ

Nieuws en mededelingen

Als u in 2023 al een contract heeft met DSW Zorgverzekeraar, krijgt u automatisch een uitnodiging voor volgend jaar. Nog geen contract met DSW Zorgverzekeraar? Lees dan verder.


Contracteerbeleid curatieve GGZ 2024

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid  DSW Zorgverzekeraar 01 april 2023
Uitnodiging start contractering 2024 DSW Zorgverzekeraar/Zorgaanbieder Augustus 2023
Informatieavond instellingen DSW Zorgverzekeraar September 2023
Aanvragen overeenkomst via contractmodule GGZ Zorgaanbieder Vanaf begin september 2023
Onderhandelingen met zorgaanbieders met een omzet >€500.000 DSW Zorgverzekeraar/Zorgaanbieder Augustus - oktober 2023
Wanneer voldaan aan randvoorwaarden, versturen overeenkomsten DSW Zorgverzekeraar September - oktober 2023
Na het versturen van het contract heeft u 4-6 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4-6 weken
Publicatie website gecontracteerde aanbieders DSW Zorgverzekeraar 13 november 2023

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.ggz@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budgetneutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben: op een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn, of een innovatievoorstel waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten wij ons op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankert in uw strategie.

Aanvullend verwachten we van alle zorgaanbieders met vastgoed en meer dan 250 fte dat ze:

 • uiterlijk 1 januari 2024 een bestuurlijk vastgestelde CO2 routekaart inclusief strategisch vastgoedbeheerplan hebben aangeleverd bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

Wat doen wij in 2024:

 • DSW gaat met GGZ-zorgaanbieders waar we ten minste de marktleider-zorgverzekeraar zijn in gesprek aan de hand van de verduurzamingsinitiatieven met de meeste impact uit het uitvoeringsplan van de branche (de Nederlandse ggz). Het gesprek heeft tot doel om de ambitie, verduurzamingsdoelstellingen en concrete acties van de zorgaanbieder te bespreken en te stimuleren met de verduurzamingsdoelstellingen aan de slag te gaan.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage in de eerste lijn, en de inzet van digitalisering in het gehele zorgpad, ook bij samenwerken in een netwerk tussen zorgverleners en met de patiënt. Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

Hier vindt u het contracteerbeleid 2023.


Overeenkomst met DSW

Wij sluiten een overeenkomst met GGZ-instellingen die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ sectie III en die voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

Instellingen contracteren wij via een online contractmodule in MijnZorgverlener.

Contracten voor 2024

Wij bieden een eenjarig contract voor 2024 aan. Heeft u dit jaar al een contract met DSW Zorgverzekeraar? Dan ontvangt u in september automatisch een uitnodiging om tot een overeenkomst te komen voor volgend jaar. Tot die tijd hoeft u geen actie te ondernemen.

Bent u geïnteresseerd in een overeenkomst met DSW Zorgverzekeraar (en heeft u dit jaar geen contract met ons)? Zorg dat u de genoemde voorwaarden voldoet en stuur een e-mail naar: contractering.ggz@dsw.nl. Vergeet niet de AGB-code van de praktijk/instelling te benoemen als u ons benadert.

Type afspraak

In het contract maken we afspraken over de tarieven die de aanbieder mag declareren. Voor de beroepen die werkzaam zijn binnen de instelling worden tarieven afgesproken binnen de settings die de aanbieder heeft.

Landelijk is afgesproken dat de invoering van het ZPM budgetneutraal plaatsvindt. Omdat er bij de contractering 2023 veelal nog onvoldoende ZPM-data beschikbaar waren, blijft de budgetneutrale overgang nog steeds een uitgangspunt in de contractafspraken 2024. DSW hanteert twee type afspraken voor de GGZ-instellingen, waarbij het onderscheid wordt gemaakt op basis van de declaraties die betrekking hebben op zorg geleverd in 2022 (ZPM-declaraties).

 • De prijsafspraken: minder dan € 500.000 gedeclareerd;
 • De omzetafspraken: meer dan € 500.000 gedeclareerd.

Prijsafspraken (<€500.000)

Voor deze groep instellingen verloopt de contractering via een digitale contractmodule in MijnZorgverlener.

Voor instellingen die uitsluitend werken binnen de settingen Ambulant Sectie III monodisciplinair en/of Ambulant Sectie III multidisciplinair wordt het contract binnen de contractmodule aangeboden en kan hier digitaal worden ondertekend. Voor instellingen die naast de settingen Ambulant Sectie III monodisciplinair en/of Ambulant Sectie III multidisciplinair binnen minimaal één andere setting werken, wordt het contract per mail aangeboden na het volledig invullen van de contractaanvraag in de contractmodule in MijnZorgverlener.

Om in het kader van doelmatigheid ‘de vinger aan de pols’ te houden spreken wij bij deze groep naast de tarieven ook een generiek (ruim) omzetplafond af dat is gebaseerd op declaraties die betrekking hebben op zorg geleverd in 2022 (ZPM-declaraties). Indien het omzetplafond gedurende het jaar niet passend blijkt, kan de instelling een mail sturen naar contractering.ggz@dsw.nl. Voor een zo efficiënt mogelijk proces vragen wij de aanbieder om duidelijk te maken waarom de afspraak niet passend is. Als blijkt dat er meer zorg verleend moet worden aan DSW-verzekerden zal DSW tijdig in onderhandeling treden over een passende vergoeding. Indien afspraken moeten worden aangepast vernemen wij dat graag zo snel als mogelijk. DSW neemt geen aanvragen meer in behandeling als het contractjaar definitief is afgerekend zoals overeengekomen.

Omzetafspraken (>€500.000)

Nadat de contractmodule is doorlopen, gaan wij met omzetinstellingen in gesprek over onder andere het omzetplafond en over de hoogte van de tarieven. De onderhandeling wordt voorafgegaan door het invullen van een format, waarvoor de zorgaanbieder minimaal 4 weken de tijd krijgt.

Indien een prijs- of omzetafspraak gedurende het jaar niet passend blijkt, kan de instelling een mail sturen naar contractering.ggz@dsw.nl of contact zoeken met de betreffende relatiebeheerder. Voor een zo efficiënt mogelijk proces vragen wij de aanbieder om duidelijk te maken waarom de afspraak niet passend is. Als blijkt dat er meer zorg verleend moet worden aan DSW-verzekerden zal DSW tijdig in onderhandeling treden over een passende vergoeding. Indien afspraken moeten worden aangepast vernemen wij dat graag zo snel als mogelijk. DSW neemt geen aanvragen meer in behandeling als het contractjaar definitief is afgerekend zoals overeengekomen.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via zorgproducten gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval de factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen voorafgaand aan de behandeling kenbaar maken middels een vaststaande prijslijst.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken, zowel van gecontracteerde als van niet gecontracteerde zorg. In de Regeling zorgverzekering (art. 1 lid 1 sub u) wordt materiële controle gedefinieerd als: "een onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde". Meer informatie over de materiële controles kunt u hier vinden.


Vergoeding voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

MijnZorgverlener

Ga naar de beveiligde omgeving voor zorgverleners. Hierop vindt u o.a. overeenkomsten & declaraties.

Naar boven