DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Nieuws en mededelingen

Het contracteerbeleid en daarbij behorende contracteringsvoorwaarden zoals deze hier staan vermeld, is inmiddels verlopen. Op dit moment vinden landelijk ontwikkelingen plaats over de randvoorwaarden waaronder de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas kan worden geleverd. Zowel door landelijke als lokale partijen wordt hier hard aan gewerkt. Wij houden u hier via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij zullen uiterlijk op 1 april 2024 een nieuw contracteerbeleid met nieuwe voorwaarden publiceren voor de zorgcontractering 2025. Indien u zich ook nog voor 2024 wilt aanmelden voor een contact, zullen die voorwaarden van toepassing zijn.

Mocht u vragen hebben over de zorgcontractering 2024 en/of in aanmerking willen komen voor een zorgovereenkomst, dan kunt u contact opnemen met contractering.preventie@dsw.nl

Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas 2024

Het Landelijk model ‘Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas’ beschrijft een integrale aanpak voor passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas, waarbij het zorgaanbod uit meerdere domeinen komt. De aangeboden zorg of ondersteuning wordt op de zorgbehoefte van het kind én het gezin afgestemd. Een gecombineerde leefstijlinterventie voor jeugd (GLI) kan onderdeel uitmaken van de aangeboden hulp. De zorg wordt gecoördineerd door een Centrale Zorgverlener (CZV). Er zijn specifieke samenwerkingsafspraken tussen zorgverzekeraars en gemeenten nodig om tot een effectief ketenaanbod te komen.

Dit contracteerbeleid ‘Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas’ is van toepassing voor zover er aanspraak bestaat op vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). In het document ‘Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas’ van het Zorginstituut Nederland (27-1-2021) wordt geduid welke onderdelen van de ketenaanpak voor vergoeding vanuit de Zvw in aanmerking komen.

Contracteerbeleid Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas 2024

Ten tijde van het schrijven van dit contracteerbeleid Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht/obesitas zijn er (landelijk) nog een aantal zaken niet gereed c.q. onduidelijk, o.a.:

 • De ketenaanpak voor kinderen met overgewicht / obesitas is nog niet toegevoegd aan het Besluit Zorgverzekering;
 • De beleidsregel en nadere regeling ‘ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas’ zijn nog niet gepubliceerd door de NZa;
 • Er zijn nog geen erkende GLI-programma’s voor Jeugd vastgesteld door het RIVM en nog onzeker is of en zo ja welke rol het RIVM gaat spelen in het toetsen van maatwerk GLI-programma’s;
 • Er zijn nog geen geaccrediteerde opleidingen voor Centrale Zorgverlener (CZV) en kinderleefstijlcoach;
 • Er zijn nog geen kwaliteitsregistratiesystemen beschikbaar voor de CZV en de kinderleefstijlcoach;
 • Er zijn (nagenoeg) nog geen ketenaanpak specifieke samenwerkingsafspraken tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Deze afspraken zijn essentieel om tot een effectief ketenaanbod te komen. Alleen als er samenwerkingsafspraken zijn gemaakt, kan er regionaal/lokaal gestart worden met de ketenaanpak;
 • Voor de Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas is nog geen handreiking beschikbaar met een concrete beschrijving van de uit te voeren onderdelen van de ketenaanpak in het publieke en sociale domein;
 • Wij zijn nog in afwachting van landelijke afspraken over de wijze van contracteren en mogelijk volgbeleid.

Als gevolg hiervan kan dit contracteerbeleid, zowel ten aanzien van de naamgeving, contractvoorwaarden als ten aanzien van de planning, na publicatie wijzigen. Wij zullen (een) eventuele wijziging(en) dan expliciet vermelden op deze pagina en motiveren.

De ‘Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht’ is vanaf 2024 een nieuwe aanspraak binnen de Zorgverzekeringswet. Zoals hierboven aangegeven zijn er nog veel zaken niet gereed en/of onduidelijk. Wij behouden ons daarom het recht voor om in volgende jaren deze zorg op een andere wijze te contracteren.

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en de praktijk gelden.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.
 • We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 01 april 2023
Contracteringsgesprekken DSW Zorgverzekeraar
juli - september 2023
Versturen contracten DSW Zorgverzekeraar
oktober 2023
Na het versturen van het contract heeft u 4-6 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4-6 weken
Contractering afronden DSW Zorgverzekeraar
begin november 2023
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 13 november 2023

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners zelf moet komen. Wij werken hieraan graag mee en wij faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan naar het volgende e-mailadres: contractering.preventie@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht.
 • Hoe de innovatie breed implementeerbaar/schaalbaar is.
 • Op welke wijze de innovatie budgetneutraal uitgevoerd kan worden of met een kostenbesparende businesscase op basis van bekostigingsvoorstel.
 • De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben: op een aanzienlijke DSW populatie van toepassing zijn of een innovatievoorstel waarbij de steun van DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject".

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten wij ons op acties uit de door de zorgbranches ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 3.0, de ZN-visie verduurzaming zorgsector en de sectorale uitvoeringsplannen/het Green Deal Uitvoeringsprogramma.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de Green Deal Duurzame zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankert in uw strategie.

Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. Het biedt daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Uitgangspunten bij de contractering:

 • De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling.
 • De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren.
 • De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, bijvoorbeeld digitale triage in de eerste lijn, en de inzet van digitalisering in het gehele zorgpad, ook bij samenwerken in een netwerk tussen zorgverleners en met de patiënt. Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt.

N.v.t.


Overeenkomst met DSW

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, wordt een overeenkomst afgesloten, als zij dit willen.

Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen is randvoorwaardelijk dat er in de regio voldoende aanbod is van zowel CZV’s als kinderleefstijlcoaches, dat er in de gemeente waar de zorgaanbieder werkzaam is, specifieke samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen zorgverzekeraar(s) en gemeente over het inrichten van het ketenaanbod met betrekking tot zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas én dat er voldoende samenhangend aanbod is vanuit het sociale domein.

Centrale Zorgverlener

De voorwaarden voor zorgaanbieders die de rol van de Centrale Zorgverlener uitvoeren zijn:

 • De centrale zorgverlener voldoet aan het landelijk geldende deskundigheids- (HBO+ opleiding vanuit een sociaal-maatschappelijke of (para)medische opleiding) en competentieprofiel (en bijbehorende registratie-eisen) zoals gesteld in ‘Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas’ van het Zorginstituut Nederland d.d. 27 januari 2021;
 • De aanvullende geaccrediteerde opleiding tot CZV (met aandacht voor kennis van het sociaal- en zorgdomein, specifiek gericht op jeugd en gezin) is succesvol afgerond;
 • De CZV maakt gebruik van landelijke- en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • De CZV werkt conform de uitgangspunten zoals beschreven in het Landelijk model Ketenaanpak voor Kinderen met overgewicht en obesitas.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Jeugd

De voorwaarden voor zorgaanbieders die de GLI Jeugd uitvoeren zijn:

 • De zorgaanbieder voldoet minimaal aan de vereiste deskundigheid van een HBO-geschoolde kinderleefstijlcoach en voldoet aan het (nog op te stellen) landelijk geldende competentieprofiel (en bijbehorende registratie-eisen);
 • De aanvullende, geaccrediteerde opleiding tot kinderleefstijlcoach is succesvol afgerond;
 • De zorgaanbieder werkt nauw samen met relevant betrokken disciplines zoals de huisarts, diëtist en de beweeg- of buurtsportcoach van de gemeente;
 • De zorgaanbieder werkt met een aangeboden gecombineerde leefstijlinterventie waarvan de effectiviteit op voldoende niveau is vastgesteld door het RIVM en door de erkenningscommissie van Zorgverzekeraars Nederland is erkend;
 • De zorgaanbieder maakt gebruik van landelijke- en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • De zorgaanbieder werkt conform de uitgangspunten zoals beschreven in het Landelijk model Ketenaanpak voor Kinderen met overgewicht en obesitas.

Type Afspraak

In het contract maken we afspraken over de tarieven die de zorgaanbieder mag declareren.

WSD regio

De (landelijke) wijze van contracteren van de GLI Jeugd en de Centrale Zorgverlener is op het moment van schrijven van dit contracteerbeleid nog niet bekend. Zodra hier definitieve afspraken over bekend zijn, zullen deze worden opgenomen onder ‘nieuws en mededelingen’.

Buiten DSW regio

De (landelijke) wijze van contracteren van de GLI Jeugd en de Centrale Zorgverlener is op het moment van schrijven van dit contracteerbeleid nog niet bekend. Zodra hier definitieve afspraken over bekend zijn, zullen deze worden opgenomen onder ‘nieuws en mededelingen’.


Declareren van zorgkosten 

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche, verstrekt AGB-codes en beheert de AGB database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. U kunt hier de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. U kunt hier een VECOZO certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via prestaties gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Ons controleplan kunt u hier inzien.


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van gecombineerde leefstijlinterventie voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven