DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas. Wij contracteren vanuit de Zorgverzekeringswet twee onderdelen met betrekking tot deze keten: de Centrale Zorgverlener en de Gecombineerde Leefstijlinterventie Jeugd.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas 2025

Het Landelijk model ‘Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas’ beschrijft een integrale aanpak voor passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas, waarbij het zorgaanbod uit meerdere domeinen komt. De aangeboden zorg of ondersteuning wordt op de zorgbehoefte van het kind én het gezin afgestemd. Een gecombineerde leefstijlinterventie voor jeugd (GLI) kan onderdeel uitmaken van de aangeboden hulp. De zorg wordt gecoördineerd door een Centrale Zorgverlener (CZV). Er zijn specifieke samenwerkingsafspraken tussen zorgverzekeraars en gemeenten nodig om tot een effectief ketenaanbod te komen.

Dit contracteerbeleid ‘Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas’ is van toepassing voor zover er aanspraak bestaat op vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). In het document ‘Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas’ van het Zorginstituut Nederland (27-1-2021) wordt geduid welke onderdelen van de ketenaanpak voor vergoeding vanuit de Zvw in aanmerking komen.

Contracteerbeleid Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas 2025

Ten tijde van het schrijven van dit contracteerbeleid Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht/obesitas zijn er (landelijk) nog een aantal zaken niet gereed c.q. onduidelijk, o.a.:

 • Er zijn nog geen bewezen effectieve GLI-programma’s voor Jeugd vastgesteld door het RIVM en nog geen GLI-programma’s door de erkenningscommissie ZN geduid als verzekerde zorg volgens het toetsingskader van ZiNL/ZN;
 • Er zijn nog geen geaccrediteerde opleidingen voor Centrale Zorgverlener (CZV) en kinderleefstijlcoach;
 • Er zijn nog geen kwaliteitsregistratiesystemen beschikbaar voor de CZV en de kinderleefstijlcoach;
 • Er zijn landelijk nog weinig tot geen ketenaanpak specifieke samenwerkingsafspraken tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Deze afspraken zijn essentieel om tot een effectief ketenaanbod te komen. Alleen als er samenwerkingsafspraken zijn gemaakt, kan er regionaal/lokaal gestart worden met de ketenaanpak;
 • Wij zijn nog in afwachting van landelijke afspraken over de wijze van contracteren en mogelijk volgbeleid.
 • Er is nog geen software om de zorg te kunnen declareren.

Als gevolg hiervan kan dit contracteerbeleid na publicatie wijzigen. Wij zullen (een) eventuele wijziging(en) dan expliciet vermelden op deze pagina en motiveren.

De ‘Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht’ is vanaf 2024 een nieuwe aanspraak binnen de Zorgverzekeringswet. Zoals hierboven aangegeven zijn er nog veel zaken niet gereed en/of onduidelijk. Wij behouden ons daarom het recht voor om in volgende jaren deze zorg op een andere wijze te contracteren.

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Wat Wie Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 1 april 2024
Contracteringsgesprekken DSW Zorgverzekeraar
juli - september 2024
Versturen contracten DSW Zorgverzekeraar
september 2024
Na het versturen van het contract heeft u 4-6 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4-6 weken
Contractering afronden DSW Zorgverzekeraar
begin november 2024
Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 12 november 2024

DSW vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.preventie@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
 • De omvang en de doelgroep.
 • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
 • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
 • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke DSW-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid voor Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas vindt u op de website van ZN.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

Bij de Centrale Zorgverlener moet het in 2025 gaan om een HBO-opgeleide (jeugd)verpleegkundige, terwijl voorheen bepaald was dat de Centrale Zorgverlener een HBO+ opleiding gevolgd diende te hebben vanuit een sociaal-maatschappelijke of (para)medische opleiding.

Hier vindt u het contracteerbeleid van 2024.


Overeenkomst met DSW

DSW Zorgverzekeraar contracteert “breed”. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Zorgaanbieders die voldoen aan onderstaande voorwaarden, komen in principe in aanmerking voor een overeenkomst.

Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen is randvoorwaardelijk dat er in de regio voldoende aanbod is van zowel Centrale Zorgverleners als kinderleefstijlcoaches, dat er in de gemeente waar de zorgaanbieder werkzaam is, specifieke samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen zorgverzekeraar(s) en gemeente over het inrichten van het ketenaanbod met betrekking tot zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas én dat er voldoende samenhangend aanbod is vanuit het sociale domein.

Centrale Zorgverlener

De voorwaarden voor zorgaanbieders die de rol van de Centrale Zorgverlener uitvoeren zijn:

 • De Centrale Zorgverlener is een HBO-opgeleide (jeugd)verpleegkundige;
 • De Centrale Zorgverlener heeft aanvullend een geaccrediteerde opleiding tot Centrale Zorgverlener (met aandacht voor kennis van het sociaal- en zorgdomein, specifiek gericht op jeugd en gezin) succesvol afgerond;
 • De Centrale Zorgverlener staat geregistreerd in een (tijdelijk,) landelijk kwaliteitsregistratiesysteem voor Centrale Zorgverleners, zodra dit systeem beschikbaar is.
 • De Centrale Zorgverlener maakt gebruik van landelijke- en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • De Centrale Zorgverlener werkt conform de uitgangspunten zoals beschreven in het Landelijk model Ketenaanpak voor Kinderen met overgewicht en obesitas.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Jeugd

De voorwaarden voor zorgaanbieders die de GLI Jeugd uitvoeren zijn:

 • De rol van kinderleefstijlcoach wordt ingevuld door een HBO-geschoolde en bij BLCN geregistreerde leefstijlcoach die een aanvullende, geaccrediteerde opleiding tot kinderleefstijlcoach heeft gevolgd.
 • De zorgaanbieder staat geregistreerd in een (tijdelijk) landelijk kwaliteitsregistratiesysteem voor kinderleefstijlcoaches, zodra dit systeem beschikbaar is.
 • De zorgaanbieder werkt met een aangeboden gecombineerde leefstijlinterventie waarvan de effectiviteit op tenminste niveau 2 is vastgesteld door het RIVM en door de erkenningscommissie ZN geduid als verzekerde zorg volgens het toetsingskader van ZiNL/ZN
 • De zorgaanbieder werkt nauw samen met relevant betrokken disciplines zoals de huisarts, diëtist en de beweeg- of buurtsportcoach van de gemeente;
 • De zorgaanbieder maakt gebruik van landelijke- en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden;
 • De zorgaanbieder werkt conform de uitgangspunten zoals beschreven in het Landelijk model Ketenaanpak voor Kinderen met overgewicht en obesitas.

DSW contracteert de Centrale Zorgverlener en de GLI-Jeugd bij voorkeur via regionale zorggroepen of samenwerkingsverbanden. Deze organisaties kunnen o.a. een coördinerende rol spelen, kwaliteit borgen en de afstemming en samenwerking binnen de verschillende domeinen stimuleren en organiseren. Indien een regionale zorggroep of samenwerkingsverband de ketenaanpak in een bepaalde regio niet contracteert, dan contracteren we de ketenaanpak via de best passende alternatieve contracteerwijze in de regio. Indien noodzakelijk, kunnen we mogelijk overgaan tot individuele contractering voor de Zvw-onderdelen van de ketenaanpak.

DSW regio (Westland Schieland Delfland)

In onze DSW-regio kijken wij in overleg met de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) naar de best passende contracteerwijze in onze regio.

Buiten DSW regio

Buiten onze kernregio bieden wij zorggroepen/samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om de overeenkomst van de preferente zorgverzekeraar door ons te laten volgen. Wij passen dit volgbeleid toe bij de contractering van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas omdat de preferente zorgverzekeraar uw regio het beste kent, ook de samenwerking met de gemeenten moet aangaan op dit onderwerp, en daardoor in staat is goede ketenafspraken te maken. U kunt hiertoe een verzoek indienen via contractering.preventie@dsw.nl. Indien in een regio geen zorggroep of samenwerkingsverband actief is die de Centrale Zorgverlener of GLI Jeugd aanbiedt, en u heeft interesse in een overeenkomst, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar contractering.preventie@dsw.nl.

In het contract maken we afspraken over de tarieven die de zorgaanbieder mag declareren.

Wij gaan graag in gesprek met de zorgaanbieders die werkzaam zijn in de Westland Schieland Delfland (WSD) regio om na te gaan op welke wijze de regionale contractering van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) ondersteunt, en om te bespreken in hoeverre het RIGA onderdeel kan uitmaken van deze contractering.


Declareren van zorgkosten 

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert voor zowel de zorgaanbieder als DSW de administratieve last.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Via de website van Vektis kunt u de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. Als u dit nog niet heeft, kunt u een VECOZO-certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via prestaties gedeclareerd. Om het declaratieproces uit te voeren heeft u speciale software nodig. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via Vecozo. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Op de pagina Materiële controle leest u meer over ons controleplan.


Vergoedingen voor consumenten

Voor informatie over de vergoeding van gecombineerde leefstijlinterventie voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven