Verstrekt DSW mijn persoonsgegevens aan derden?

DSW Zorgverzekeraar verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij de wet dit voorschrijft of in het geval van (het vermoeden van) fraude. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt, wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Daartoe behoren natuurlijk op de eerste plaats de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en bijbehorende regelgeving. Verder zijn wij als zorgverzekeraar op grond van bijvoorbeeld de Algemene wet inzake Rijksbelastingen en de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, het UWV, opsporingsdiensten, politie en dergelijke.

Is uw vraag niet beantwoord?