Fysiotherapie


De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt mensen die problemen hebben met bewegen. Binnen de fysiotherapie zijn er verschillende specialisaties zoals bijvoorbeeld manuele therapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie en bekkenfysiotherapie.

Wilt u de hulp van een fysiotherapeut inschakelen? Bekijk dan ons stappenplan.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Tot 18 jaar:

  • 100% vergoeding voor aandoeningen op de chronische lijst
  • 18 behandelingen voor overige aandoeningen

Vanaf 18 jaar:

  • 100% vergoeding vanaf de 21e behandeling voor aandoeningen op de chronische lijst
  • 9 behandelingen (eenmalig) bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentieklachten
  • 12 behandelingen per 12 maanden oefentherapie bij artrose aan heup- en kniegewrichten
  • 37 behandelingen in 12 maanden (eenmalig) oefentherapie/looptraining bij etalagebenen graad 2
  • 50 behandelingen fysiotherapie in 6 maanden voor herstelzorg van patiënten met ernstige COVID-19 die ook deelnemen aan het onderzoek. De herstelzorg start binnen vier maanden na ziekte door ernstige COVID-19. Deze regeling is tijdelijk geldig tot augustus 2022. Meer informatie over deze regeling leest u op de website van Zorginstituut Nederland.
  • Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD van stadium II of hoger, in onderstaande tabel per klasse verduidelijkt.
Maximum aantal behandelingen per twaalf maanden per COPD klasse
COPD Klasse Eerste behandeljaar Na eerste behandeljaar
A 5 behandelingen 0 behandelingen
B 27 behandelingen 3 behandelingen
C 70 behandelingen 52 behandelingen
D 70 behandelingen 52 behandelingen

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Hydrotherapie, vacuümtherapie en begeleid sporten worden niet vergoed.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Er is daarnaast geen sprake van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

DSW sluit met nagenoeg alle zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten.

We hebben geen contract met orthomanueel therapeuten, omdat de tarieven vrij zijn en het alleen vanuit de aanvullende verzekering vergoed kan worden.

Wanneer u naar een fysiotherapeut/oefentherapeut gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Wanneer u naar een fysiotherapeut gaat moet deze ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit geldt ook voor kinder-, geriatrie-, oedeem-, manueel-, of bekkenfysiotherapeuten.

Deze therapie wordt gegeven door een orthomanueel geneeskundige, geregistreerd in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG). We hebben geen contract met orthomanueel therapeuten, omdat de tarieven vrij zijn en het alleen vanuit de aanvullende verzekering vergoed kan worden.

Oedeemtherapie mag naast een fysiotherapeut ook gegeven worden door een huidtherapeut die geregistreerd staat bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) indien de indicatie staat in bijlage 1 van besluit zorgverzekering artikel 2.6 (chronische lijst).

Er wordt één behandeling fysiotherapie/manuele therapie per behandeldatum vergoed. Fysiotherapie kan ook met oefentherapie Cesar en Mensendieck worden gecombineerd, mits de behandelingen niet op dezelfde dag plaatsvinden.

Om vergoeding te krijgen voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering moet de aandoening landelijk zijn opgenomen in de Zorgverzekeringswet (besluit zorgverzekering). Alleen een fysiotherapeut kan bepalen of er sprake is van een medische indicatie die vermeld staat op de chronische lijst.

Zelf regelen

Een arts, medisch specialist of physician assistant moet een schriftelijke verklaring afgeven waaruit blijkt dat sprake is van een aandoening die voorkomt op de landelijke chronische lijst’ (bijlage 1 besluit zorgverzekering artikel 2.6)

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.