DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Verloskunde en Echoscopie

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor verloskunde en echoscopie.

Nieuws en mededelingen

Als er wijzigingen plaatsvinden in wet- en regelgeving die van invloed zijn op ons contracteerbeleid, dan laten we u dat hier weten.

Contracteerbeleid geboortezorg 2025

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden.

Wat betekent dit concreet?

 • De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving.
 • De zorg is doelmatig en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en praktijk.
 • De zorgaanbieder blijft zich ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing.

Wie Wat Wanneer
Publiceren contracteerbeleid DSW Zorgverzekeraar 1 april 2024
Contracteringsgesprekken DSW Zorgverzekeraar en zorgaanbieders juni t/m september 2024
Overeenkomst aanbieden DSW Zorgverzekeraar september 2024
Na het versturen van het contract heeft u 4 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen Zorgaanbieder
Reactietermijn van 4 weken
 Publicatie gecontracteerde partijen op de website DSW Zorgverzekeraar 12 november 2024

DSW vindt innovatie in de zorg belangrijk. Wij werken graag mee aan innovatievoorstellen van zorgverleners die leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur dit dan naar het volgende e-mailadres: contractering.geboortezorg@dsw.nl

Wilt u o.a. de volgende punten hierin verwerken?

 • Het doel en de concrete verwachte resultaten.
 • De omvang en de doelgroep.
 • Een omschrijving van de schaalbaarheid van de innovatie.
 • De wijze waarop de innovatie budget-neutraal uitgevoerd kan worden of een businesscase op basis van een bekostigingsvoorstel.
 • Een uiteenzetting van de manier waarop de innovatie van toepassing is op een aanzienlijke DSW-populatie of waarom de steun wordt gevraagd bij een “aanhaakproject” met een andere verzekeraar.

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot , 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland. Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid. Als DSW vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met u in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan. We doen dit op basis van de afspraken die in Nederland gemaakt zijn in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0).

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De CSRD verplicht bedrijven en organisaties te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om te rapporteren conform de CSRD-vereisten. We verwachten dat zorgaanbieders de informatie aanleveren die zorgverzekeraars van hen nodig hebben in het kader van de CSRD-wetgeving. We beperken zo veel mogelijk de administratieve lasten die dit voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Hoe dit er voor 2025 precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer duidelijk is, zult u hierover worden geïnformeerd.

We verwachten van u dat u:

 • zich committeert aan de doelen van de GDDZ 3.0;
 • duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen;
 • in geval u verplicht bent een jaarverslag te maken, maar niet CSRD-plichtig bent, u ook in het jaarverslag rapporteert over de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie en hoe die zich verhouden tot doelen en ambities van de organisatie;
 • conform GDDZ 3.0 (art. 4.2.e.) een mobiliteitsplan heeft opgesteld gericht op het terugdringen van de CO2-emissie t.g.v. vervoersbewegingen van medewerkers (alleen zorgaanbieders met meer dan 100 fte).

We dragen bij aan inspiratie en handelingsperspectief voor zorgaanbieders door de verspreiding van groene voorbeelden in de zorgsector. Zie de tabel Groene Initiatieven voor deze voorbeelden.

De volledige ZN-tekst over het duurzaamheidsbeleid voor Verloskunde vindt u op de website van ZN.

Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en betaalbaar.

In 2025 zal het huidige beleid grotendeels gecontinueerd worden. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst worden minimaal gewijzigd.

Hier vindt u het contracteerbeleid 2024.


Overeenkomsten met DSW

Voor 2025 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:

Verloskundige zorg

De verloskundigenpraktijk:

 • neemt deel aan de Perinatale Registratie Nederland (PRN);
 • neemt deel aan een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV);
 • beschikt over een adequate waarneemregeling;
 • levert declaraties elektronisch aan.

De verloskundige werkzaam in de verloskundigenpraktijk:

 • is ingeschreven in het BIG-register;
 • is ingeschreven in het landelijk kwaliteitsregister Verloskunde van de KNOV en draagt er zorg voor dat deze kwalificatie(s) in Vektis staat(n) vermeld;
 • is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Echoscopie van de BEN indien zij echoscopie uitvoert en draagt er zorg voor dat deze kwalificatie(s) in Vektis staat(n) vermeld;
 • voldoet aan de geldende kwaliteitseisen en staat ingeschreven in de juiste registers indien zij voorbehouden handelingen uitvoert die niet vallen onder de basis verloskundige zorg en draagt er zorg voor dat deze kwalificatie(s) in Vektis staat(n) vermeld.
 • handelt volgens het vigerende beroepsprofiel Verloskundige;
 • handelt naar beleidsregel integrale geboortezorg;

Een samenwerkingsverband van zelfstandige verloskundigenpraktijken komt in aanmerking voor een overeenkomst wanneer:

 • de onderliggende verloskundigenpraktijken kunnen aantonen dat de keuzevrijheid van onze verzekerden blijft gewaarborgd;
 • de onderliggende verloskundigenpraktijken individueel voldoen aan de voorwaarden voor een overeenkomst Verloskunde en Echoscopie;
 • ze tekeningsbevoegd is;
 • ze declaraties elektronisch aanlevert.

Toeslag integrale geboortezorg

De prestatie “toeslag integrale geboortezorg” is opgenomen in de vigerende beleidsregel verloskunde, maar is niet opgenomen in de overeenkomst Verloskunde en Echoscopie. Om in aanmerking te komen voor deze toeslag dient de verloskundigenpraktijk een aanvraag te doen, waarin onderstaande punten worden toegelicht:

 • alle betrokken partijen zijn inhoudelijk gemotiveerd en staan volledig achter een integrale samenwerking;
 • zijn er vooraf belemmerende randvoorwaarden gesteld door één van de partijen om over te gaan op integrale bekostiging? Zo ja, welke?;
 • de module wordt ingezet om integrale geboortezorg te bevorderen, hiervoor worden transitiekosten gemaakt. De betrokken partijen hebben gezamenlijk concrete afspraken gemaakt over hoe deze transitiekosten door efficiëntieslagen kunnen worden opgevangen;
 • hoe de regio/het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) zich zichtbaar heeft verdiept in wat er landelijk al is uitgezocht qua juridische constructies, ICT-mogelijkheden en inhoudelijke zorgpaden;
 • de begroting is transparant opgebouwd met marktconforme uurtarieven;
 • de modulegelden zijn niet eerder aangevraagd.

Integrale geboortezorg

Goede samenwerking tussen alle zorgverleners in de eerste- en tweedelijns geboortezorg is erg belangrijk. Integrale bekostiging is een middel om integrale samenwerking te bevorderen en geen doel op zich. We denken hierin graag mee met de zorgaanbieders. Zorgaanbieders die zich reeds hebben verenigd in een bestaande Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO) of die zich in 2025 gaan verenigen in een IGO, bieden wij een Zorgovereenkomst Integrale Geboortezorg aan. Wij hanteren hiervoor een korte en duidelijke overeenkomst en gaan in overleg over passende tarieven.

Speerpunten 2025

In 2025 zal extra aandacht worden besteed aan:

Capaciteitsproblematiek

Het tekort aan (poli)klinische bevalcapaciteit is een landelijk probleem. Goede samenwerking binnen de keten is essentieel om de capaciteitsproblematiek te kunnen oplossen. Wij zullen hier aan dan ook actief aandacht aan blijven besteden binnen onze kernregio.

Op dit moment lopen er in onze kernregio een tweetal kleinschalige experimenten van de NZa, met als doel de capaciteit in zowel de eerste- als tweedelijn efficiënter in te richten. Het betreft de financiering voor de Verloskundigenpost en de financiering voor natale substitutie. Regio’s die interesse hebben deze experimenten te volgen, nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen. Tevens zullen wij initiatieven buiten onze kernregio die de substitutie van zorg bevorderen ondersteunen.

Kansrijke Start

In het GALA zijn belangrijke afspraken vastgelegd met betrekking tot Kansrijke Start en bijpassende financiering. Wij vinden het belangrijk dat gezinnen in kwetsbare omstandigheden de juiste zorg ontvangen, zodat elk kind een zo goed mogelijke start kan maken in het leven. Binnen reguliere financiering en het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) zoeken wij, samen de zorgaanbieders uit de kernregio, naar oplossingen om Kansrijke Start vorm te geven. Wij gaan hier graag over in gesprek met zorgaanbieders.  Als onderdeel van Kansrijke Start zullen wij de contractering van Interactieve Prenatale Groepszorg continueren in 2025.

H3-regeling

DSW Zorgverzekeraar is op het moment van schrijven geen marktleider bij verloskundigenpraktijken die een H3-regeling hebben aangevraagd. Indien met de marktleider een regeling voor beschikbaarheid & bereikbaarheid is afgesproken, gaan wij in gesprek om op basis van objectieve criteria tot passende afspraken te komen.

Looptijd van de overeenkomst

De looptijd van de overeenkomst Verloskunde en Echoscopie bedraagt twee (2) kalenderjaren (2025 en 2026).

Wijze van contracteren

DSW heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. U ontvangt hiervoor automatisch een vragenlijst via Vecozo. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan verzoeken wij u contact op te nemen via e-mailadres contractering.geboortezorg@dsw.nl. DSW biedt na het invullen van de vragenlijsten de overeenkomst digitaal via VECOZO aan. In uw VECOZO-omgeving kunt u met het juiste VECOZO-certificaat de overeenkomst tekenen.


Declareren van zorgkosten

Declaraties worden elektronisch aangeleverd. Dit vermindert de administratieve last voor zowel de zorgaanbieder als DSW.

Voor het elektronisch verwerken van declaraties is DSW aangesloten bij VECOZO. Met VECOZO verstuurt u uw declaraties via een beveiligde internetverbinding naar DSW. Vervolgens kunt u online de verwerking volgen en zien wanneer de declaratie door DSW betaalbaar is gesteld.

Wat heeft u nodig om uw declaratie elektronisch aan te leveren?

 • AGB-code (Algemeen Gegevensbeheer Code)

  Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche verstrekt AGB-codes en beheert de AGB-database. Met de AGB-code, waaraan uw (praktijk)gegevens zijn gekoppeld, kunt u zich bij DSW identificeren. Via de website van Vektis kunt u de AGB-code aanvragen.

 • Certificaat VECOZO

  VECOZO kent diverse toepassingen. Zo kunt u met een VECOZO-certificaat onder andere uw declaraties via het Elektronisch Declaratie Portaal (EDP) bij de verschillende zorgverzekeraars indienen. Als u dit nog niet heeft, kunt u een VECOZO-certificaat aanvragen.

De verleende zorg wordt via prestatiecodes gedeclareerd. Indien u hier vragen over heeft, adviseren wij u contact op te nemen met de NZa.

Wanneer u geen zorgovereenkomst met DSW Zorgverzekeraar hebt afgesloten kunt u niet bij DSW Zorgverzekeraar declareren via VECOZO. U stuurt in dat geval een factuur aan de verzekerde. De declaratie moet voldoen aan de declaratiebepalingen zoals bepaald door de NZa. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen. U moet onze verzekerden hierover voorafgaand aan de behandeling informeren en uw prijzen kenbaar maken. 

Zorgverzekeraars zijn verplicht om ook deze declaraties te onderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Zorgverzekeraars zijn verplicht de rechtmatigheid en doelmatigheid van de in rekening gebrachte prestaties te onderzoeken. Op de pagina Materiële controle leest u meer over ons controleplan.


Vergoedingen voor consumenten 

Voor informatie over de vergoeding van geboortezorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Brochures & formulieren

De aanvraagformulieren en andere documenten rondom deze zorgsoort vindt u op de pagina 'Brochures'.

Ga naar de brochurepagina
Naar boven