Orgaantransplantatie


De vergoeding omvat:

  • De transplantatie van weefsels en organen;
  • De medisch specialistische zorg die te maken heeft met de selectie van de donor (degene die een orgaan/weefsel aan u afstaat) en met het operatief verwijderen van het transplantatiemateriaal bij de donor;
  • Het onderzoek, de verwijdering, het bewaren en het vervoer van het postmortale transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

  • De verblijfskosten in Nederland van een in het buitenland wonende donor;
  • Eventueel misgelopen inkomsten van een donor;
  • Kosten van het vervoer van de donor als de donor een zorgverzekering in Nederland heeft.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico. Nacontroles van nier- of levertransplantatie voor de donor binnen de periode van 13 weken tellen niet mee voor het eigen risico van de donor.

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden tot het (voor de behandeling zelf). Meer informatie voor de vergoeding van de nacontroles is te vinden op de pagina van de Zelfstandige Behandel Centra. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Kosten van de donatie worden in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar van de ontvanger vergoed.

De transplantatie van weefsels en organen moet plaatsvinden in een EU-/EER-staat, of in een andere staat als de donor daar woont en de echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant in de eerste, tweede of derde graad van de verzekerde is.

De zorg wordt verleend door een zorgverlener die voldoet aan de wettelijk gestelde minimumeisen voor weefsel- en orgaantransplantatie en is verbonden aan een wettelijk bevoegd en erkend transplantatiecentrum.

De kosten van de zorg voor transplantatie worden tot maximaal dertien weken na het einde van deze opname vergoed. Voor leverdonoren geldt een termijn van maximaal zes maanden.

Wij vergoeden het (openbaar) vervoer binnen Nederland dat de donor, die geen zorgverzekering in Nederland heeft, nodig heeft in verband met:

  1. De selectie, de opname en het ontslag uit een ziekenhuis;
  2. De zorg tot dertien weken, of bij leverdonoren tot zes maanden, na het einde van de opname die hiermee te maken heeft.

Als het vervoer om medisch noodzakelijke redenen met de eigen auto of met een taxi moet plaatsvinden, vergoeden wij deze kosten.

Woont de donor, die geen zorgverzekering in Nederland heeft, in het buitenland, dan vergoeden wij het vervoer van en naar Nederland als het gaat om een transplantatie van een nier, lever of beenmerg bij een verzekerde in Nederland. Ook vergoeden wij de kosten van de donor die te maken hebben met de transplantatie, voor zover deze kosten verband houden met het feit dat de donor in het buitenland woont. Als de donor een zorgverzekering in Nederland heeft, dan komen de kosten van dit vervoer ten laste van de zorgverzekering van de donor.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw medisch specialist.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen voor behandeling in het buitenland of het vervoer heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist nodig, met daarbij een begroting.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.