Zuurstof en zuurstofapparatuur


Zuurstoftherapie wordt gebruikt bij mensen die lijden aan onder andere COPD (zoals chronische bronchitis en emfyseem), longkanker, onvoldoende hartwerking (hartfalen), cystische fibrose, astma en beroepsziekten die de longen aantasten. Zuurstoftherapie kan ook worden gebruikt bij specifieke vormen van hoofdpijnklachten (clusterhoofdpijn).

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

  • Zuurstof gedurende een vliegreis;
  • Een tweede zuurstofvoorziening;
  • Een saturatiemeter.

Zelf betalen

Er kan sprake zijn van een of .

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw . De stroomkosten tellen wel mee voor het eigen risico.

Nee, er geldt geen .

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De is hier niet van toepassing.

De verzekerde kan contact opnemen met de leverancier voor een voorziening tijdens vakantie in Nederland of buitenland. In geval van levering van zuurstof in het buitenland wordt maximaal het in Nederland geldende marktconforme tarief vergoed. Indien de kosten hoger zijn dan het marktconforme Nederlandse tarief dan moet de verzekerde zelf het verschil bijbetalen. De kosten van zuurstof gedurende de vliegreis komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen relevant en geldig ISO certificaat.

Mensen met een zuurstofconcentrator krijgen automatisch een maandelijkse vergoeding voor de stroomkosten uitbetaald. Bij opname in een ziekenhuis of instelling moet u dit melden zodat de stroomkosten vergoeding tijdelijk stil gezet kan worden. De vergoeding van stroomkosten bij thuisgebruik van zuurstofapparatuur bedraagt (€ 1,08 per dag).

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u geen toestemming nodig van DSW. De huisarts of medisch specialist moet een verwijzing geven naar de leverancier.

Voor herhaling van het hulpmiddel moet de (huis)arts of medisch specialist opnieuw verwijzing geven aan de leverancier.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.