Flash Glucose Monitoring (FGM)


Met een glucosemeter kunnen diabetespatiënten de bloedsuikerwaarden in hun bloed meten. Bij de Flash Glucose Monitoring is een manier om continu de bloedsuikerwaarden te meten. Alleen vier groepen patiënten komen in aanmerking voor vergoeding van de Flash Glucose Monitoring (FGM), zie bijzonderheden.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Vergoedingen in tellen mee voor uw . Vergoedingen in tellen niet mee voor uw . Het heeft in beide gevallen geen betrekking op kinderen onder de 18 jaar.

Nee, er geldt geen .

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Afhankelijk van het type hulpmiddel.

De verwijzer vult het landelijke aanvraagformulier Flash Glucose Monitoring volledig in. Op dit formulier zijn de volgende voorwaarden gesteld:

De verzekerde tot één van de volgende 4 groepen behoort:

 • Verzekerden met diabetes type 1 (kinderen en volwassenen al dan niet zwanger).
  • Verzekerden met diabetes type 1, die kampen met ernstige hypoglykemieën en/of ongevoelig zijn om hypoglykemieën waar te nemen (hypo-unawareness) zijn eerder door het Zorginstituut uitgesloten van FGM ivm een veiligheidsrisico.
 • Verzekerden met diabetes type 2 met een intensief insulineschema (dit betreffen niet alle diabetes type 2 patiënten).
  • Definitie intensief insulineschema: een viermaal daags insuline schema (basaal-bolus).
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben.
  • Tijdens de postpartum periode (met een maximum van 6 maanden) kunnen vrouwen blijven beschikken over de sensor die zij tijdens de zwangerschap hebben gebruikt
 • Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes type 2 die insuline gebruiken maar geen intensief insulineschema hebben

Daarnaast:

 • De verzekerde heeft met het diabetes behandelteam een concreet behandeldoel afgesproken en dit is vastgelegd in het patiëntendossier;
 • De verzekerde heeft/gaat een educatie programma doorlopen met als doel het juiste gebruik van de FGM;
 • De verzekerde is in staat te handelen op basis van de verkregen glucosewaarden en kan acteren op trendlijnen;
 • Er is een evaluatiemoment vastgesteld om te bepalen of FGM nog bijdraagt aan het behandeldoel en om de scanfrequentie na te gaan;
 • Er is geen sprake van het gebruik van een rt-CGM device;

Voor deze groepen worden maximaal 26 sensoren per jaar vergoed. Daarnaast worden per 3 maanden maximaal 50 teststrips behorende bij de FGM-reader.

Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen relevant en geldig ISO certificaat.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige nodig , met een offerte van de leverancier. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Voor het opnieuw verkrijgen van het hulpmiddel hebben wij opnieuw een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of verpleegkundig specialist nodig. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.