Zelfstandige behandelcentra


Het betreft specialistische zorg, opname en indien nodig de verpleging en verzorging in een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Er moet sprake zijn van een medische noodzaak. Specialistische zorg kan ook plaatsvinden in Ziekenhuizen. Voorbeelden van specialistische zorg zijn:

Als verzekerde van DSW Zorgverzekeraar heeft u de mogelijkheid om een behandeling in het buitenland te ondergaan. Zie de pagina Buitenland (geplande zorg).

Let op: er is geen vergoeding voor shockwave. Alleen als de behandeling onderdeel uitmaakt van een DBC is er wel een vergoeding mogelijk.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.. Bij gecontracteerde klinieken, inclusief de kosten van bij de behandeling behorende zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen tijdens de behandeling.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen (bv zorgverlener wil geen contract of biedt geen kwalitatief verantwoorde zorg) geen contract afgesloten. Indien u naar een Zelfstandig behandelcentrum gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben:

Vrije tarieven
Tarieven kaakchirurgie
Tarieven revalidatiegeneeskunde
Tarieven eerstelijnsdiagnostiek
Tarieven trombose

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Op verwijzing van de huisarts of medisch specialist kunt u voor een second opinion naar een andere arts/ziekenhuis.

Als u meer wilt weten over de duur en bemiddeling van de wachttijd van uw afspraak of -behandeling, dan verwijzen wij u naar de pagina over wachtlijstbemiddeling.

De vergoeding van specialistische zorg vanuit de basisverzekering vindt plaats volgens de Polisvoorwaarden.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of medisch specialist. In het geval van spoedeisende zorg is er geen verwijzing nodig.

Voor een second opinion heeft u een aparte verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Voor een aantal behandelingen is het noodzakelijk dat de specialist vooraf toestemming vraagt aan DSW. De specialist is hiervan op de hoogte. Hierbij gaat het met name om plastische chirurgie. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist nodig. De vergoeding is afhankelijk van het feit of door DSW een machtiging is afgegeven.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.